USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr hab. Jan Zych

Dr hab. inż. profesor ANS
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
email: j.zych@ans-gniezno.edu.pl

Edukacja / Doświadczenia

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej kierunku Zautomatyzowane Systemy Dowodzenia na Wydziale Cybernetyki (1990 -1995) uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika-cybernetyka.

W 2002 r. ukończyłem 4-oletnie studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej i obroniłem rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Uzyskałem stopień naukowy doktora nauk wojskowych, w specjalności zarządzanie i dowodzenie.
W ramach pracy doktorskiej opracowałem model matematyczny oparty na macierzach Hessego, a następnie zaimplementowałem w języku wysokopoziomowym C++ grę wojenną.

W Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w Gdyni na podstawie rozprawy: „Gry decyzyjne dla kształtowania kadr menedżerskich zarządzania kryzysowego” zostałem doktorem habilitowanym, zdobyłem drugi stopień naukowy: doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie.

Już jako student WAT-u. opracowałem dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Program JOHN z funkcją prognozowania – był to analizator branż i spółek Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Program zapewniał liczenie m.in.: wstęgi Bollingera, średnich kroczących, MACD, wskaźnika względnej siły Wilders’a, dodatniego i ujemnego indeksu obrotu, OBV, ROC, postępu Eliota, KTZ Pringa I i II, oscylatorów: stochastycznego, Chaikina, Mc Clellane’a, wzrostu /spadku wolumenu, skumulowanego indeksu Mc Clellane’a, TRIN INDEX i WIG. Program został doceniony przez analityków giełdowych, zajmujących się analizą techniczną. Publikacje w oparciu o ten program ukazywały się cyklicznie w gazetach Rzeczpospolita i Parkiet.

W latach 2005–2007 pracowałem w Zespole Doradczym ds. Doskonalenia Systemu Zarządzania Kryzysowego w Województwie Wielkopolskim. Przygotowałem tam scenariusze dla gier decyzyjnych, realizowanych na poziomie województwa, opracowałem ekspertyzy, analizy, opinie, rekomendacje w zakresie doskonalenia systemów informatycznych klasy Decision Support System dla zarządzania kryzysowego.

W 2005 r. pracowałem w EUROPOL – w Radzie Nadzorczej – jako koordynator prac wdrożeniowych dotyczących monitoringu wizyjnego; EUROPOL – firma działająca na polskim rynku w branży ochrony komercyjnej osób i mienia.

W latach 2008 -2010 pracowałem w Republice Czeskiej, firma MediumSoft, Vitkovice Machinery Group – Ředitel Speciální Systémy pro Rozvoj – praca na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Systemów Specjalnych.

W latach 2009-2023 praca na uczelniach, na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

Jestem autorem ponad 100 recenzowanych publikacji naukowych.

Moje zainteresowania naukowe to: metodologia nauk, kształcenie kadr menedżerskich, uczenie się z doświadczeń, gry decyzyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

  Wybrane publikacje naukowe

 1. Zych J., Teleinformatyka dla bezpieczeństwa, Monografia, Wydawca FNCE, Nr ISBN 978-83-949123-3-8
 2. Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce, Redaktor naukowy monografii: Jan Zych; Nr ISBN: 978-83-65096-43-2; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016; stron 268;
 3. Studia przypadków w badaniach bezpieczeństwa, Redaktor naukowy monografii: Jan Zych; Nr ISBN: 978-83-65096-44-9; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016; stron: 349.
 4. Zych J., The GAMBLER – an IT system for training officers of the Polish Air Force Polish, [in:] Information Technology Meets Management in Knowledge Economy, Scientific Editors: Jakub Swacha, Karolina Muszyńska, Information Processing Society; ISBN: 978-83-60810-80-4, Warsaw 2015
 5. Zych J., Application “Pomoc” – Emergency Calls with Geo-location, [in:] ISCRAM Digital Library; The Third International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management in Mediterranean Countries (ISCRAM-med 2016), Scientific Editors: Andrea H. Tapia, Pedro Antunes, Victor A. Banuls, Kathleen Moore and Joao Porto de Albuquerque; ISBN: 978-84-608-7984-8; Digital Library;
 6. Zych J., Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji, w:Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, B. Wiśniewski, J. Prońko, P. Lubiewski,ISBN: 978-83-88446-97-9, Wydawnictwo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 7. Zych J., Interdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie, postulat czy konieczność?, [w:] Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń, (red. Ł. Roman, K. Krassowski, S. Sagan, D. Wróblewski  ), ISBN 978-83-62753-89-5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide Gasperi w Józefowie e, 2018
 8. Zych J., Zastosowanie modelu konwersji wiedzy w doskonaleniu kompetencji analityków bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Tom 2/37/2018, ISSN: 1734-2031
 9. Zych J., Czy Polsce zagraża fundamentalizm islamski? „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX/z. 8/cz. II, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2018, ISSN: 1733-2486
 10. Zych J., Rozszerzona rzeczywistość w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX/z. 1/cz. III, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2018, ISSN: 1733-2486
 11. Zych J., Dopalacze jako zagrożenie dla społeczności lokalnych. Wybrane aspekty raportu – ujęcie komparatystyczne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVIII/ z.5/cz. III, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, 2017, ISSN: 1733-2486
 12. Zych J., Nowak T., Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego Polski wynikające z działań hybrydowych na Ukrainie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX/z. 8/cz. II, Społeczna Akademia Nauk, 2018, Łódź-Warszawa, ISSN:1733-2486
 13. Zych J., Ren-Kurc A., Roszak M., Mokwa-Tarnowska I., Kowalewski W.,
  E-textbook technologies for academics in medical education, [in:] “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, Vol. 55 (68) Issue (2018) on Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, ISSN: 0860-150X
 14. Zych J., Edukacja proekologiczna harcerzy poprzez komputerową grę Ekolog, „Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja:dla Bezpieczeństwa”, 1/2018 (38), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, ISSN: 1899-3524
 15. Zych J., Kołowska-Gawiejnowicz M., Siatkowski I., Topol P., Infografiki – nowy trend wizualizacji informacji wspomagający procesy edukacyjne, Kwartalnik naukowy „Edukacja – Technika – Informatyka”, 2/24/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISSN: 2080-9069