USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. HIPOLTA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE UCZELNIA PAŃSTWOWA
(dawniejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie) otrzymała ponad 2,5 mln zł ze środków UE na utworzenie 
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

4 maja 2020 r. nasza Uczelnia podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” (nr POWR.05.03.00-00-0007/19)

 Wartość Projektu: 2.557.536,52zł.
 w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 155 491,77 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER.
Numer i nazwa osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.
Numer i nazwa działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Obszar realizacji projektu: województwo: wielkopolskie, powiat: gnieźnieński, gmina: Gniezno

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, w tym utworzenie w strukturach Uczelni Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez dostosowanie programu kształcenia do oczekiwań rynku pracy i kompleksowe szkolenia metodyczne kadry naukowej i personelu technicznego.

2. Wzmocnienie praktycznego przygotowania studentów, poprzez zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodami symulacji medycznej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu (planowane 9,12% godzin przypadających na zajęcia symultaniczne dla studentów od I do II roku pielęgniarstwa) oraz wzrost kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno-demograficznych.

3. Opracowanie programu rozwojowego w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej, który przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w ANS Gniezno.

4. Utworzenie MCSM zgodnie ze standardami Ministerstwa Zdrowia.

Głównymi zadaniami zrealizowanymi w ramach projektu będą:

 • Prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia MCSM
 • Zakup wyposażenia do MCSM – powstaną sale symulacyjne (wysokiej wierności, pomieszczenie kontrolne, BLS, ALS umiejętności technicznych i pielęgniarskich).
 • Działania edukacyjne dla kadry dydaktycznej i technicznej, w tym organizacja/udział kadry tworzonego MCSM w szkoleniach metodycznych symulacji medycznej, medycznych szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach dla serwisantów, stażach w centrach symulacji medycznych, konferencjach naukowych.
 • Działania edukacyjne dla studentów.
 • Opracowanie podręcznika symulacji oraz bazy scenariuszy symulacyjnych

Założeniem funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wykorzystaniu technik symulacyjnych, poprzez odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej. Oznacza to, że kształcenie odbywa się przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Dlatego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej powstaną następujące pracownie:

 • sala symulacji wysokiej wierności z pełnym monitorowaniem pacjenta
 • pomieszczenie kontrolne z lustrami weneckimi
 • sala do ćwiczeń umiejętności technicznych
 • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS
 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS
 • sala egzaminacyjna OSCE

Pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz inne fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka. Dzięki temu studenci pielęgniarstwa będą mogli w warunkach zbliżonych do autentycznych sytuacji – ćwiczyć umiejętności i procedury ratujące zdrowie i życie pacjentów.