USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zaproszenie do składania ofert kursów dla pracowników kadry dydaktycznej – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

Data publikacji: 01 marca 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ

Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 1 marca 2022r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursu dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00

„Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PSW w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje przeprowadzenie kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej kierunku pielęgniarstwa.

1.Wykaz kursów i specjalizacji:

  • Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla 3 osób.

Planowany termin rozpoczęcia 2022r.

I.Zaproszenie ma charakter otwarty.

II.Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1. Cena kursu powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy do ukończenia, w tym konieczność odbycia dodatkowych kursów.

I.Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej Nazwę/imię i nazwisko, cenę brutto za kurs w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku oraz termin realizacji.

II.Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy kursu zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.

III.Ze względu na zaangażowanie w obowiązki dydaktyczne pracowników oraz uwzględniając koszty przejazdu na szkolenie preferuje się, jako miejsce odbywania szkolenia, na terenie województwa wielkopolskiego.

IV.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

V.Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Tunak-Grześkowiak, Biuro Rektora,
61 424 29 42: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

2.Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostaną wybrani wykonawcy o najniższej cenie brutto za kurs.

3.Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.

Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy przesłać na adres sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl, w terminie do 08.03.2022 roku do godziny 15:00 tytułem: „Oferta na Zapytanie ofertowe kursy/specjalizacje”

Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

Osobą do kontaktów jest pani Agnieszka Tunak-Grześkowiak, Biuro Rektora,
tel. 61 424 29 42: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

4.Inne postanowienia w zakresie postępowania:

Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Pliki do pobrania:

Załącznik nr1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego