USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPIEKUN PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH Nr 5/PWSZ/5.3/2019

Data publikacji: 01 października 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPIEKUN PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH

Nr 5/PWSZ/5.3/2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zaprasza do złożenia oferty na Opiekuna Praktyk Obowiązkowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020.

 1. Obowiązkowe praktyki realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są do studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

Dla II roku semestr 4,

Dla III roku semestr 5 i 6.

 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.
 3. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej imię i nazwisko wykładowcy, CV, cenę brutto za jedną godzinę dydaktyczną (45 min) w zł do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Opiekuna Praktyk Obowiązkowych z danego tematu przedmiotu zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości (istnieje możliwość wyboru kilku Opiekunów dla jednego przedmiotu, w ramach podziału godzin).
 5. Wymiar czasu trwania praktyk obowiązkowych, w ramach tematyki zgodnie z wykazem w tabeli.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. Szczegółowych informacji udziela sekretariat: a.grzeskowiak@pwsz-gniezno.edu.pl
 8. Opiekunem Praktyk Obowiązkowych -mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie i aktualnie pracujący w placówce medycznej zgodnie z kierunkiem kształcenia wskazanym w zapytaniu oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

– Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub

– Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty, w co najmniej jednej dziedzinie:

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, dotyczący wyboru opiekunów praktyk w ramach poszczególnych zajęć praktycznych.

 1. Termin i miejsce składania oferty
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem –

Załącznik nr 1

 1. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie od 01.10.2019r. do 07.10.2019r. roku do godziny 15:00
 2. Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

 1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).
 1. Inne postanowienia w zakresie postępowania:
 2. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Wykaz przedmiotów:

dla studentów II roku studiów:interna i pielęgniarstwo internistyczne – 160 godzinsemestr 4
chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – 160 godzin
położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 40 godzin
pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – 160 godzin
dla studentów III roku studiów:anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia- 40 godzinsemestr 5
psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – 40 godzin,
neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin
opieka paliatywna – 40 godzin
rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – 80 godzinsemestr 6
geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – 80 godzin
podstawowa opieka – 120 godzin