USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

Data publikacji: 10 lutego 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 10 lutego 2020r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie przyjęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo na praktyki zawodowe ponadprogramowe, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje m.in. ponadprogramowe praktyki zawodowe dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

 1. Ponadprogramowe praktyki zawodowe realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są dla studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa, przyjętych na studia w roku akademickim:
 • 2017/2018 (obecnie na III roku studiów),
 • 2018/2019, obecnie na II roku studiów,
 • 2019/2020, obecnie na I roku studiów.
 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację następujących praktyk zawodowych ponadprogramowych:
 • Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc – praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób.
 1. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie wskaże placówkę medyczną na terenie miasta Gniezna, w której studenci odbędą praktyki. Studenci będą podlegać bezpośrednio Opiekunowi Praktyk.
 3. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej imię i nazwisko opiekuna praktyk, opis nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, cenę brutto za 40 godzin praktyk ponadprogramowych w zł, do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie co najmniej 3 Opiekunów Praktyk ponadprogramowych zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
 5. Wymiar czasu trwania praktyk ponadprogramowych dla jednej grupy, w ramach w/w tematyki wyniesie 40 godzin.
 6. Praktyka w zależności od organizacji pracy w placówce może być realizowana w tygodniu, w soboty i niedziele, w okresie wakacji lub dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji udziela Szczegółowych informacji udziela pani mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak, tel. 61 424 29 42, e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno-edu.pl
 1. Opiekun praktyk – wymagania zgodne z Programem Kształcenia:

Opiekunem Praktyk, mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie i aktualnie pracujący w placówce medycznej zgodnie z kierunkiem kształcenia wskazanym w zapytaniu oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

– Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub

– Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty, w co najmniej jednej dziedzinie (odpowiednio do zakresu praktyk):

  • Opieki długoterminowa i hospicjum domowe,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert zostaną wybrane trzy placówki medyczne, które wskażą trzech Opiekunów Praktyk o najniższej cenie brutto za 40 godzin praktyk ponadprogramowych, odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych ponadprogramowych praktyk zawodowych

 1. Termin i miejsce składania oferty
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1
 3. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie od 10 lutego do 17 lutego 2020 roku do godziny 15:00 z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe praktyki ponadprogramowe nr 1/PWSZ/5.3/2020”.
 4. Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

 1. Osobą do kontaktów jest pani mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak, tel. 61 424 29 42,
  e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno-edu.pl
 2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).
 3. Inne postanowienia w zakresie postępowania:
 4. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

Załącznik nr 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego