USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zaproszenie do składania ofert WYKŁADY PONADPROGRAMOWE Nr 1/PWSZ/5.3/2020

Data publikacji: 23 stycznia 2020

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYKŁADY PONADPROGRAMOWE

Nr 1/PWSZ/5.3/2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 23 stycznia 2020r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie wykładów ponadprogramowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje ponadprogramowe wykłady dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

I.Ponadprogramowe wykłady realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są dla studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa, przyjętych na studia w roku akademickim:

  • 2017/2018, obecnie na III roku studiów,
  • 2018/2019, obecnie na II roku studiów,
  • 2019/2020, obecnie na I roku studiów,
 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację następujących wykładów ponadprogramowych:
  • Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – 5 h,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – 5 h,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc – 5 h.
 3. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.
 4. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej imię i nazwisko wykładowcy, CV, Plan Opisu Modułu Kształcenia ze wskazaniem efektów kształcenia, cenę brutto za jedną godzinę dydaktyczną (45 min) w zł do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie po 1 wykładowcy z danego tematu wykładu (ogółem 3 wykładowców) zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
 6. Wymiar czasu trwania wykładów ponadprogramowych dla jednej grupy, w ramach w/w tematyki wyniesie 5 godzin.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji udziela pani mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak, tel. 61 424 29 42, e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno-edu.pl.

II.Wykładowca – wymagania zgodne z Programem Kształcenia:

Wykładowcą, mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

 1. Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub
 2. Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie:
  • Opieki długoterminowa i hospicjum domowe,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostanie wybranych trzech wykonawców o najniższej cenie brutto za godzinę dydaktyczną, odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych wykładów ponadprogramowych.

IV.Termin i miejsce składania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.
 2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie od 23 do 29 stycznia 2020 roku do godziny 15:00 z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe wykłady ponadprogramowe nr 1/PWSZ/5.3/2020”.
 3. Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

 1. Osobą do kontaktów jest pani mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak, tel. 61 424 29 42, e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno-edu.pl
 2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

V.Inne postanowienia w zakresie postępowania:

 1. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego