Dnia 9 marca 2021 roku, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek , ogłosił wyniki III edycji projektu “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – czyli listę uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami losów zawodowych swoich absolwentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, znalazła się w nagrodzonej piętnastce listy rankingowej i już po raz czwarty otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.


Nazwa projektu – „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” (2021 r.)

Umowa nr MEiN/2021/151/DIR/DID z dnia 13.05.2021 r.
Podstawa prawna – art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Celem w/w projektu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia, szczególnie w zakresie rozwoju ich profilu praktycznego, uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno – gospodarczego regionalnych rynków pracy.

Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców i studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Plan realizacji przedsięwzięcia

1. Rozwój infrastruktury dydaktycznej – utworzenie nowych stanowisk w laboratoriach i pracowniach oraz modernizacja i dostosowanie istniejących pracowni i laboratoriów do praktycznej nauki zawodu.

2. Zrealizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń dla studentów, rozwijających ich kompetencje i umiejętności związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu.

3. Rozwój kadry dydaktycznej – pozyskanie nowych praktyków, poszerzenie kompetencji dydaktyczno – zawodowych i uprawnień nauczycieli akademickich zasilających kierunki kształcenia praktycznego.

4. Zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania.

5. Zakup pomocy dydaktycznych tzw. „wyprawki dla studentów”.

6. Zorganizowanie interaktywnych wykładów z praktykami, wycieczek szkoleniowo – technicznych, udziału w branżowych imprezach wystawienniczych oraz zrealizowanie kursów i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo – badawczych, współpracujących z Uczelnia.

7. Podjęcie działań promocyjno – informacyjnych mających na celu rozpropagowanie praktycznych kierunków kształcenia w otoczeniu społeczno – gospodarczym.

Sprawozdanie z realizacji w/w przedsięwzięcia

 

Lp.
Nr zadania
Nazwa i rodzaj zadania
Opis zrealizowanego zadania
Adresaci zadania
Kierunek studiów / jednostka organizacyjna
1.
1.
Doposażenie laboratorium metrologii i logistyki
Poprzez doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt stosowany w środowisku pracy, podniesiono jakoś kształcenia studentów oczekiwanych na rynku pracy
studenci transportu
Instytut Nauk Technicznych
2.
2.
Specjalistyczne, certyfikowane szkolenie: – modelowanie ruchu w programie PTV VISIM, – systemu QGIS w zarządzaniu transportem (szkolenie podstawowe + zastosowania transportowe)
Studenci pozyskali specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
studenci transportu
Instytut Nauk Technicznych
3.
3.
Doposażenie laboratorium zintegrowanych systemów zarządzania
Poprzez doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie stosowane w środowisku pracy, podniesiono jakoś kształcenia studentów oczekiwanych na rynku pracy
studenci zarządzania i inżynierii produkcji
Instytut Nauk Technicznych
4.
4.
Doposażenie laboratoriów: – robotyki, – techniki cyfrowej, – inteligentnych budynków i systemów wbudowanych
Poprzez doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany na rynku pracy, podniesiono konkurencyjność studentów na rynku pracy
studenci informatyki
Instytut Nauk Technicznych
5.
5.
Interaktywne warsztaty, konferencje oraz szkolenia
Studenci uzyskali dodatkowe kompetencje w zakresie organizacji konferencji naukowych, prowadzenia wystąpień publicznych oraz realizacji działań promocyjnych wykraczające poza program studiów, poszerzyli kompetencje
studenci analityki bezpieczeństwa
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
6.
6.
Zakup oprogramowania analitycznego
Studenci mają możliwość pracy na dedykowanym profesjonalnym oprogramowaniu analitycznym, użytkowanym na całym świecie, szczególnie w sektorze bezpieczeństwa przez co uzyskują umiejętności oczekiwane na rynku pracy
studenci analityki bezpieczeństwa
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
7.
7.
Specjalistyczne kursy
i szkolenia:                         -fizjoterapia
w pediatrii,                       -terapia wisceralna,                  -uroginekologia,          -diagnostyka obrazowa,                            – EEG i Biofeedback,            -programowanie rehabilitacji
Poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności podniesiono kompetencje dydaktyczne i naukowe, oczekiwane na lokalnym rynku pracy. Poprawiono efektywność procesu dydaktycznego
studenci wykładowcy fizjoterapii
Instytut Nauk o Zdrowiu
8.
8.
Doposażenie pracowni:                             – kinezyterapii,                 – sensorycznej,                 – rehabilitacji,                   – umiejętności pielęgniarskich,                – intensywnej terapii,                                  – opieki ginekologicznej
Studenci posiadają umiejętności stosowania nowych technologii w środowisku pracy poprzez możliwość praktykowania z nowymi technologiami przy diagnostyce
studenci pielęgniarstwa, fizjoterapii i pielęgniarstwa w filii uczelni w Krotoszynie
Instytut Nauk o Zdrowiu
9.
9.
Aktualizacja literatury fachowej w zasobach biblioteki
Zwiększono dostępności do aktualnej literatury
studenci pielęgniarstwa, fizjoterapii i pielęgniarstwa w filii uczelni w Krotoszynie
Instytut Nauk o Zdrowiu
10.
10.
Promocja nowych i aktualnych kierunków studiów
Poprzez reklamę na banerach i plakatach, kampanie promocyjne w lokalnych mediach i internecie pozyskano nowych studentów oraz poszerzono świadomość otoczenia społeczno – gospodarczego o potrzebie kształcenia praktycznego
studenci, kandydaci na studia na kierunkach praktycznych
Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka, Analityka bezpieczeństwa, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Filia Krotoszyn
11.
12.
Doposażenie pracowni komputerowych ogólnodostępnych stosowanych w dydaktyce w których odbywają się różnorodne zajęcia
Podniesiono jakość kształcenia studentów, poszerzono umiejętności cyfrowe wykorzystywane w miejscu pracy poprzez aktualizacje starych i wprowadzenie nowych technologii
studenci
Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka, Analityka bezpieczeństwa, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Filia Krotoszyn
12.
13.
Koszt obsługi przedsięwzięcia
Zapewniono obsługę w zakresie czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, płynna i terminowa realizacja przedsięwzięcia
pracownicy uczelni