USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości

DID (2022)

DID (2021)

DID (2020)

DID (2019)

Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Dzięki znowelizowanej ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, publiczne uczelnie zawodowe, mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe na podniesienie jakości kształcenia w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”.

Warunkiem otrzymania przez publiczną uczelnię zawodową, w/w środków finansowych jest:

  1. brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2014–2019
  2. wynik monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 2017 r., w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu wskazujący, że:

    a) względny wskaźnik bezrobocia absolwentów studiów I stopnia jest mniejszy lub równy 1 oraz
    b) względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów I stopnia jest większy lub równy 0,55.

Wysokość środków finansowych, które zostaną przekazane uczelniom na realizację przedsięwzięcia w roku 2020 wyniesie 15 mln zł.
Uczelnia może otrzymać środki finansowe w maksymalnej wysokości 1 mln zł.

Wsparcie finansowe wypłacane jest uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie zawodowe mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np.: na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów itp.

źródło:


Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości_wytyczne