USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości (2019)

Dnia 8 lutego 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opublikowało wyniki przedsięwzięcia Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. – „(…) Dzisiejsze rozstrzygnięcie Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości to podwójna dobra wiadomość dla uczelni zawodowych – stwierdził wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Po pierwsze do piętnastu uczelni z różnych zakątków Polski trafi dodatkowy milion złotych na jakość kształcenia. Po drugie – to dowód na to, że środowisko związane z PWSZ-ami odgrywało ważną rolę w procesie powstawania Konstytucji dla Nauki. Dodatkowe wsparcie dla publicznych uczelni zawodowych w zakresie doskonałości kształcenia było bowiem ważnym postulatem tej grupy uczelni (…)” – dodał.

W dniu 13 marca 2019 r. do publicznej wiadomości podano, że liderem w/w przedsięwzięcia została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

– „(…) Stworzyliśmy specjalny konkurs dedykowany państwowym wyższym szkołom zawodowym, w ramach którego nagradzanych jest maksymalnie 15 uczelni, które najlepiej wypadają w statystykach. W tym roku okazało się, że liderem tego konkursu została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie (…)” – mówił Piotr Ziółkowski, dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– „(…) Chcemy nagrodzić uczelnię za doskonałość twórczą i za to, że utrzymuje wysokie standardy kształcenia, które są podstawą budowy przyszłości tej uczelni (…)” – dodał Marek Waszkowiak, doradca Ministra.

Nazwa projektu – „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” (2019 r.)

Umowa nr MNiSW/219/323/DIR/DID z dnia 25.07.2019 r.
Podstawa prawna – art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Sprawozdanie z realizacji w/w przedsięwzięcia

Nr zadaniaNazwa i rodzaj zadaniaOpis zrealizowanego zadaniaAdresaci zadaniaKierunek studiów / jednostka organizacyjna
1.Warsztaty edukacyjne
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych.
Warsztaty obejmują 18 h lekcyjnych w laboratoriach WIZ Politechniki Poznańskiej.
Zapoznanie się z elementami kognitywistki i zastosowanie tej wiedzy w tworzeniu i ocenie eyetrackingowej plakatu reklamowego. Poznanie zasad funkcjonowania studia radiowego i przygotowanie audycji radiowej on line. Określanie grupy docelowej (targetu), do której kierowane są przekazy reklamowe. Doskonalenie umiejętności autoprezentacji i przeprowadzania wywiadu. Analizowanie przygotowanych przez studentów nagrań video. Przygotowanie i umieszczenie na stronie social media artykułu – reklamy natywnej.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
2.Warsztaty edukacyjne
z automatyki i elektrotechniki. Warsztaty obejmują 12 h lekcyjnych
w laboratoriach WIZ Politechniki Poznańskiej.
Zapoznanie się z metodą programowania i sterowania prostymi urządzeniami technicznymi i robotami. Przetwarzanie danych za pomocą sieci komputerowych. Nabycie umiejętności programowania i obsługi plotera laserowego oraz prostej obrabiarki.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
3.Profesjonalne szkolenie
ze sprzedaży detalicznej.
Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej budowania wizerunku i autoprezentacji oraz umiejętności prezentowania oferty handlowej, wskazywania zalet i korzyści płynących z zakupu. Zapoznanie się z zasadami odpowiadania na pytania klientów, poznanie technik stosowanych w negocjacjach oraz metod postępowania z różnymi typami klientów. Nabycie umiejętności przyjmowania i sposobów rozpatrywania reklamacji.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
4.Profesjonalne szkolenie
ze sprzedaży B2B.
Zapoznanie studentów ze specyfiką postępowania i prowadzenia rozmów handlowych z klientami instytucjonalnymi. Poszerzenie wiedzy na temat negocjowania i spisywania warunków kontraktów oraz rozpoznawania różnych technik negocjacyjnych w tym manipulacyjnych oraz właściwej na nie reakcji.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
5.Szkolenie menadżerskie – motywowanie pracowników.Uświadomienie znaczenia budowania dobrej atmosfery w miejscu pracy i właściwego motywowania pracowników w kontekście zadowolenia pracowników i efektywności ich pracy. Zdobycie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi materialnego i pozamaterialnego motywowania pracowników w zależności od profilu i wielkości firmy.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
6.Szkolenie menadżerskie – zarządzanie na linii produkcyjnej.Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: określania niezbędnych kwalifikacji i kompetencji; właściwego doboru pracowników; organizowania pracy zespołowej; tworzenia warunków do współpracy między pracownikami; grupowania zadań cząstkowych oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych miedzy pracownikami.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
7.Warsztaty edukacyjne LOGISTYKA. Warsztaty obejmują 12 godzin lekcyjnych w laboratoriach WIZ Politechniki Poznańskiej.Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania etykiet produktowych i zastosowania technologii RFID. Nabycie umiejętności przygotowania i „czytania” listów przewozowych oraz planowania na ich podstawie najbardziej optymalnej kolejności dostaw i trasy przejazdu.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
8.Multimedia w praktyce – warsztaty praktycznego doskonalenia wykorzystania urządzeń techniki multimedialnej.
Warsztaty fotografii portretowej, reklamowej (makro) i plenerowej.  Podstawy obróbki zdjęć w Adobe PhotoShop Obróbka cyfrowa dźwięku i obrazu.
Zakupy dokonane w ramach realizacji zadania pozwalają na wyposażenie przygotowywanego laboratorium medialnego w wysokiej klasy sprzęt do pozyskiwania i obróbki obrazu oraz obróbki dźwięku. Sprzęt fotograficzny (korpus aparatu + obiektywy+ lampa błyskowa) dobrano tak, by obejmował możliwie najszersze spektrum zastosowań – od fotografii makro (np. reklamowej), przez fotografię portretową, po dobrej klasy teleobiektyw. Do realizacji filmów zakupiono kamerę uniwersalną (poza zajęciami ze studentami, może być użytkowana w ramach „telewizji studenckiej”), stabilizator mechaniczny do korpusu aparatu, dwie kamery sportowe i drona. Daje to możliwość rejestrowania obrazu ruchomego w różnych okolicznościach – także z powietrza i w wodzie. Niezbędnym uzupełnieniem powyższego sprzętu są zakupione zestawy komputerowe, wyposażone w wydajne karty graficzne, karty dźwiękowe i półprofesjonalne monitory sferyczne oraz niezbędne licencjonowane oprogramowanie systemowe. Tak wyposażone laboratorium multimedialne pozwala na realizację zajęć z pozyskiwania i obróbki obrazu na kilku różnych stanowiskach jednocześnie. Pomieszczenie przeznaczone na laboratorium przez Uczelnię daje możliwość łatwego przystosowania na potrzeby małego studio fotograficznego lub nagrań.studenciInstytut Informatyki
9.Systemy wbudowaneZestawy pozwolą na realizację zadań laboratoryjnych, projektów zaliczeniowych oraz prac dyplomowych z zakresu systemów wbudowanych.studenciInstytut Informatyki
10.Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich pod kątem sprawdzenia nowości i trendów techniczno-technologicznych.Zadanie zostało zrealizowane a efektem są prezentacje komputerowe wykonane przez studentów, z nowości technologiczno-technicznych prezentowanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zwiedzanie praktyczne na Targach było pod kątem kierunku studiów inżynierskich, co wniosło dla studenta nowość i innowacje w rozwoju praktycznym, zawodowym.studenciInstytut Inżynierii
i Technologii Chemicznej
11.Szkolenie w laboratorium analiz środowiskowych Wydział Chemii UAM.Praktyczne i zawodowe ćwiczenia ze specjalistami
z zakresu analizy chemicznej (5 godz.)
studenciInstytut Inżynierii
i Technologii Chemicznej
12.Zajęcia terenowe
w woj. lubuskim.
Studenci zapoznali się z technologiami rekultywacji pokopalnianych odkrywkowych węgla brunatnego na Łuku Mużakowa. Poznali również technologie wykorzystywane w przemyśle spożywczym i chemicznym (produkcja wina, miodu oraz włókien chemicznych).studenciInstytut Inżynierii
i Technologii Chemicznej
13.Wizyta studyjna – poznanie technologii spalania odpadów komunalnych
/1 dzień, 8 godz. zajęć praktycznych/
Zapoznanie się z technologią spalania odpadów komunalnych w spalarni miasta Poznania oraz poznanie działalności największego wysypiska w Wielkopolsce w Suchym Lesie.studenciInstytut Inżynierii
i Technologii Chemicznej
14.Wizyta studyjna – stacja uzdatniania wody w Poznaniu oraz w Krajkowie koło Mosiny.Studenci zapoznali się z technologią oczyszczania i dezynfekcji wody pitnej. Poznali również zasady działania biomonitoringu jakości wody czyli kontroli wody pitnej przed ostatecznym dostarczeniem jej do sieci wodociągowej.studenciInstytut Inżynierii
i Technologii Chemicznej
15.Zakup sprzętu i aparatury do przeprowadzania analiz środowiskowych.Zakup automatycznego urządzenia do analizy BZT5 oraz niezbędnych odczynników chemicznych, przy pomocy których studenci przeprowadzili szereg analiz wód jezior gnieźnieńskich. Wyniki w/w analiz zostały opublikowane w Przeglądzie Komunalnym nr 4, str 47-51 (2020).studenciInstytut Inżynierii
i Technologii Chemicznej
16.Zakup stanowiska do laboratorium wytrzymałości materiałów. Stanowisko „Wyboczenie prętów” firmy GUNT, numer kat. WP 121 – 1 sztuka.Zrealizowano rozbudowę laboratorium wytrzymałości materiałów. Zakupiono nowe stanowisko laboratoryjne do badań wytrzymałościowych ściskanych prętów.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
17.Zakup stanowiska demonstracyjnego SYSTEM KLIMATYZACJI CLIMATRONIC do laboratorium „elektrycznego i elektronicznego wyposażenia środków transportu” z firmy MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne S p. z o.o.- nr. kat. 1527.Rozbudowano laboratorium elektrycznego i elektronicznego wyposażenia środków transportu. Zakupiono nowe stanowisko laboratoryjne do obserwacji i badań systemu klimatyzacji samochodowej CLIMATRONIC w różnych, zewnętrznych warunkach atmosferycznych. Stanowisko stwarza możliwości nauki zasad działania i obsługi systemu klimatyzacji samochodowej typu CLIMATRONIK , stosowany we współczesnych pojazdach. Prezentowane rozwiązanie konstrukcyjne bazuje na aktualnie produkowanym modelu samochodu VW Passat.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
18.Modernizacja stanowiska demonstracyjnego układów wspomagania hamowania pojazdu samochodowego w laboratorium „Elektrycznego i elektronicznego wyposażenia środków transportu”.Zrealizowano planowaną modernizację i rozbudowę laboratorium elektrycznego i elektronicznego wyposażenia środków transportu. Zmodernizowano eksploatowane od kilku lat stanowisko laboratoryjne do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej regulacji siły hamowania /ABS/, oraz systemu zapobiegającemu poślizgowi kół /ASR/.studenciInstytut Zarządzania
i Transportu
19.Zakup fantomów
i wyposażenia.
Zakupiony sprzęt stanowi uzupełnienie wyposażenia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz w pracowniach fizjoterapii PWSZ w Gnieźnie oraz w pracowniach umiejętności pielęgniarskich i sal wykładowych w Filii uczelni w Krotoszynie.studenciInstytut Nauk o Zdrowiu
20.Warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe.Po odbytych warsztatach student:
1.Posiada wiedze i umiejętności zakresu profilaktyki chorób kobiecych.
2.Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnowania pacjenta geriatrycznego z wykorzystaniem symulatora starości i porażenia połowicznego.
3. Posiada wiedzę i umiejętności z z zakresu pielęgnowania noworodka z niską masą urodzeniową.
4.Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii.
5.Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgniarskiej oceny układu naczyniowego.
6. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu wystawiania zleceń na wyroby medyczne.
studenciInstytut Nauk o Zdrowiu
21.Nauczanie symulacyjne – kurs dla wykładowcówUdział wykładowców w kursie przygotowującym do prowadzenia zajęć symulacyjnych dla studentów pielęgniarstwa. Celem kursu było zdobycie umiejętności przygotowywania scenariuszy zajęć, prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów metodą OSCE.wykładowcyInstytut Nauk o Zdrowiu
22.Modernizacja dwóch laboratoriów komputerowych.Zakup komputerów stacjonarnych do 2 laboratoriów komputerowych:
-laboratorium sieci komputerowych, gdzie odbywają się warsztaty z zarządzania i konfigurowania urządzeń firmy Cisco
-laboratorium językowe, w którym odbywają się zajęcia z programowania.
studenciInstytut Informatyki
23.Zakup komputerów przenośnych (laptopów).Laptopy zostały przekazane studentom I-szego roku studiów inżynierskich i pomagają im realizować projekty naukowo – badawcze.studenciInstytut Informatyki
Instytut Zarządzania i Transportu
Instytut Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej
24.Zakup przełączników sieciowych.Zmodernizowane zostały wszystkie węzły sieciowe uczelni. Wymieniono stare przełączniki, a ich miejsce zastąpiły nowoczesne switche Cisco.wszyscy użytkownicy
sieci komputerowej
25.Koordynator / opieka merytorycznaW ramach zadania pt.: „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” wypłacono wynagrodzenia w formie jednorazowego dodatku dla opiekunów merytorycznych odpowiedzialnych za przygotowanie oraz realizację poszczególnych działań wynikających z harmonogramu.wykładowcy
26.Aktywność dydaktyczna (kursy i szkolenia).1) Wyjazd studyjny do partnerskiej uczelni w Fachhochschule Wolfenbüttel w Niemczech, umożliwił pracownikom dydaktycznym i administracyjnym uczelni zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji uczelni o podobnym do PWSZ profilu działalności.
2) Pracownicy kierunku fizjoterapia uzyskali dodatkowe kwalifikacje zawodowe w zakresie badań USG umożliwiających w pełni realizację nowych standardów kształcenia na kierunku Fizjoterapia.
3) Zorganizowano cykl spotkań promocyjnych i konferencję, przybliżającą tematykę kształcenia na kierunku analityka bezpieczeństwa i analiza informacji.
4) Przeszkolono pracowników dydaktycznych w zakresie korzystania z platformy e-learningowej Moodle.
5) Zorganizowano certyfikowany kurs operatorów wózków widłowych dla studentów kierunków inżynierskich.
6) Pracownicy działu promocji wzięli udział w konferencji P.R.O.M. w Gdańsku.
wykładowcy, pracownicy administracyjni, studenci
27.PromocjaW ramach zadania pt.: „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, Dział Promocji PWSZ Gniezno przygotował materiały reklamowe, tj.: banery, plakaty i ulotki oraz zrealizował kampanię promocyjną w lokalnych mediach (reklama telewizyjna i prasowa). Wyżej wymienione zadania miały na celu: promocję podjętych przez PWSZ Gniezno działań edukacyjnych; tj.: kursy, szkolenia, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, udział studentów w eventach branżowych oraz promocję nowego sprzętu dydaktycznego.
28.Zestawy multinedialne komputer All-In-One + tablet oraz UltrabookZestawy pozwolą na realizację zadań laboratoryjnych, projektów zaliczeniowych oraz prac dyplomowych z zakresu aplikacji mobilnych i grafiki komputerowej.studenciInstytut Informatyki
29.Zestawy raspberry PiZestawy pozwolą na realizację zadań laboratoryjnych, projektów zaliczeniowych oraz prac dyplomowych z zakresu inteligentnych budynków, systemów wbudowanych i techniki cyfrowej.studenciInstytut Informatyki