USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości (2022)

Dnia 23 lutego 2022 roku, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek , ogłosił wyniki IV edycji projektu “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – czyli listę uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami losów zawodowych swoich absolwentów. Akademia Nauk Stosowanych
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa znalazła się w nagrodzonej piętnastce listy rankingowej i już po raz piąty otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

Nazwa projektu – „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” (2022 r.)

Umowa nr MEiN/2022/15/DIR/DID z dnia 16.05.2022 r.
Podstawa prawna – art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w realizacji zadań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Sprawozdanie z realizacji w/w przedsięwzięcia

Lp.Nr zadaniaNazwa i rodzaj zadaniaOpis zrealizowanego zadaniaAdresaci zadaniaKierunek studiów / jednostka organizacyjna
1.1.Doposażenie laboratorium: Inteligentnych budynków, techniki mikroprocesorowej, symulacji i optymalizacji, elektrotechniki i elektroniki, mikroproceorowe, projektowania procesów technologicznych, wytrzymałości materiałówDoposażono laboratoria w specjalistyczny sprzęt stosowany w środowisku pracy,który pozwoli na praktykowanie nabywanych kwalifikacji i umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Studenci pracują na nowoczesnym sprzęcie odpowiadającym temu, który wykorzystuje się współcześnie w miejscach pracystudenciInformatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport i Logistyka
2.2.Doposażenie dwóch pracowni dydaktycznych ogólnodostępnych w nowoczesne technologie -lab.sieciowe, – lab.języków obcychPoszerzono metody przekazywania wiedzy i nauczania umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii, poprawiono skuteczność oddziaływań dydaktycznych oraz usprawniono procesy uczenia się. Wzbogacono proces dydaktyczny poprzez budowanie wsparcia technologicznego o nowe stanowiska komputerowe, pozwalające na korzystanie z różnorodnego oprogramowania poszerzającego możliwości wykorzystywania zaawansowanych technologicznie pomocy dydaktycznychstudenciInformatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport i Logistyka
3.3.Wyjazdy studyjne do pracodawcówStudenci doświadczyli w praktyce na czym polega i jak wygląda praca w nowoczesnych miejscach pracy przez co wzrośnie ich świadomość w zakresie realnych oczekiwań pracodawców co do ich przygotowania zawodowegostudenciZarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport i Logistyka
4.4.Specjalistyczne szkolenia między innymi z zakresu programowania, technologii chmurowych, zarządzania, transportu, administrowanie sieciąPoprawiła się efektywność procesu dydaktycznego oraz jakość i aktualność przekazywanej wiedzy dzięki czemu studenci są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Podniesienie wiedzy i umiejętności metodycznych do przekazywania aktualnej wiedzy dziedzinowejWykładowcy, studenci, pracownicy uczelniInformatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport i Logistyka
5.5.Zakup aplikacji do zarządzania MCSM PRO Medcam Simulations Systems, Szkolenie z symulacji oraz zakup środków eksploatacyjnychNabycie umiejętności badań oraz wykonywania procedur pielęgniarskich przez studentów. Możliwość praktykowania z nowymi technologiami stosowanymi w środowisku pracy oraz utrzymanie potencjału zasobów do praktycznej nauki zawoduWykładowcy, pracownicy uczelni, studenciPielęgniarstwo
6.6.Aktualizacja literatury fachowej w zasobach bibliotekiZwiększyła się dostępności do aktualnej literaturyWykładowcy, pracownicy uczelni, studenciPielęgniarstwo, Fizjoterapia
7.7.Kursy i szkolenia dla kadry i studentów FizjoterapiiDzięki nabytym umiejętnościom terapii manualnej oraz metod specjalnych możliwa jest wielopłaszczyznowa praca z pacjentem ortopedycznym, neurologicznym, kardiologicznym oraz w medycynie sportowej. Celem szkoleń było nabycie nowych umiejętności które dały szczególne kompetencje oczekiwane na rynku pracy w związku z przygotowaniem do wykonywania zawoduStudenci , WykładowcyFizjoterapia
8.8.Rozwój potencjału dydaktycznego w 7 pracowniach specjalistycznych: hydroterapii, medycyny fizykalnej, masażu tkanki miękkiej, kinezyterapii, sensomotorycznej,terapii manualnej, kształcenia ruchowegoZakupione urządzenia ułatwiają przekazywanie studentom zawiłości występujących w nauczaniu metod specjalnych i masażu tkanek głębokich wykonywanych w trakcie terapii u pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, chirurgicznych itp. Środki czystości i dezynfekcji wykorzystywane są przy wykonywaniu zabiegów fizykoterapeutycznych wyrabiają prawidłowe nawyki higieniczne oraz dbałość o sprzęt pracowni.Wykładowcy StudenciFizjoterapia
9.9.Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne nie objęte programem ErasmusStudenci po zrealizowaniu przedsięwzięcia rozumieją różnice kulturowe i religijne na terytorium Polski. Potrafili przygotować i praktycznie zrealizować wyjazdy zagraniczne poza Unię Europejską. Przebywając w środowisku międzynarodowym, o odmiennej kulturze potrafią budować pożądane relacje międzyludzkie, zbierać i analizować istotne informacje oraz komunikować się w językach obcych. Poznali także zasady bezpieczeństwa obowiązujące w środowisku międzynarodowym. Efektem podróży zagranicznej jest publikacja analityczna dotycząca odwiedzanego kraju.Wykładowcy, Studenci, pracownicy uczelniAnalityka Bezpieczeństwa
10.10.Zapewnienie możliwości wykorzystania Drona w dydaktyceStudenci podnosili swoje umiejętności praktyczne pilota bezzałogowego statku powietrznegostudenciAnalityka Bezpieczeństwa
11.11.Organizacja konferencji edukacyjno – branżowych1) Konflikt zbrojny na Ukrainie;2) Kryptowaluty – szanse i zagrożeniaStudenci wzięli udział w przygotowaniu konferencji naukowej w ramach której prowadzili wystąpienia publiczne na wybrane zagadnienia, nabyli nowe umiejętności i wiedzę z zakresu konfliktów zbrojnych, pozyskali wiedzę z zakresu kryptowalut oraz analiz finansowychStudenci, Wykładowcy, pracownicy uczelniAnalityka Bezpieczeństwa , Prawo w biznesie
12.12.Organizacja warsztatów i kursów specjalistycznych. Szkolenie instruktorów z obsługi oprogramowania i2 Analyst’s Notebook;Po zrealizowaniu przedmiotowych warsztatów, kursów i szkoleń studenci i pracownicy zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne w następujących obszarach: wykorzystanie praktyczne i2 Analyst’s NotebookWykładowcy, pracownicy uczelniAnalityka Bezpieczeństwa
13.13.Zakup specjalistycznego oprogramowania analitycznegoStudenci zyskali dostęp do wiedzy z zakresu obsługi współcześnie stosowanego w branżowych środowiskach zawodowych oprogramowania służącego pozyskiwaniu oraz analizie informacji ( En Case Forensic and Media Recovery, CorelDraw Grapfics Suite)StudenciAnalityka bezpieczeństwa
14.14.Promocja nowych i aktualnych kierunków studiówPoszerzono świadomość otoczenia społeczno – gospodarczego o potrzebie kształcenia praktycznegoStudenci, kandydaci na studia na kierunkach praktycznych
15.15.Koszt obsługi przedsięwzięciaPlanowa i terminowa realizacja przedsięwzięciaWykładowcy, pracownicy uczelni