USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości (2021)

Dnia 9 marca 2021 roku, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek , ogłosił wyniki III edycji projektu “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – czyli listę uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami losów zawodowych swoich absolwentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, znalazła się w nagrodzonej piętnastce listy rankingowej i już po raz czwarty otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

Nazwa projektu – „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” (2021 r.)

Umowa nr MEiN/2021/151/DIR/DID z dnia 13.05.2021 r.
Podstawa prawna – art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Celem w/w projektu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia, szczególnie w zakresie rozwoju ich profilu praktycznego, uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno – gospodarczego regionalnych rynków pracy.

Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców i studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Plan realizacji przedsięwzięcia

1. Rozwój infrastruktury dydaktycznej – utworzenie nowych stanowisk w laboratoriach i pracowniach oraz modernizacja i dostosowanie istniejących pracowni i laboratoriów do praktycznej nauki zawodu.

2. Zrealizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń dla studentów, rozwijających ich kompetencje i umiejętności związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu.

3. Rozwój kadry dydaktycznej – pozyskanie nowych praktyków, poszerzenie kompetencji dydaktyczno – zawodowych i uprawnień nauczycieli akademickich zasilających kierunki kształcenia praktycznego.

4. Zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania.

5. Zakup pomocy dydaktycznych tzw. „wyprawki dla studentów”.

6. Zorganizowanie interaktywnych wykładów z praktykami, wycieczek szkoleniowo – technicznych, udziału w branżowych imprezach wystawienniczych oraz zrealizowanie kursów i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo – badawczych, współpracujących z Uczelnia.

7. Podjęcie działań promocyjno – informacyjnych mających na celu rozpropagowanie praktycznych kierunków kształcenia w otoczeniu społeczno – gospodarczym.

Sprawozdanie z realizacji w/w przedsięwzięcia

Lp.Nr zadaniaNazwa i rodzaj zadaniaOpis zrealizowanego zadaniaAdresaci zadaniaKierunek studiów / jednostka organizacyjna
1.1.Doposażenie laboratorium metrologii i logistykiPoprzez doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt stosowany w środowisku pracy, podniesiono jakoś kształcenia studentów oczekiwanych na rynku pracystudenci transportuInstytut Nauk Technicznych
2.2.Specjalistyczne, certyfikowane szkolenie: – modelowanie ruchu w programie PTV VISIM, – systemu QGIS w zarządzaniu transportem (szkolenie podstawowe + zastosowania transportowe)Studenci pozyskali specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracystudenci transportuInstytut Nauk Technicznych
3.3.Doposażenie laboratorium zintegrowanych systemów zarządzaniaPoprzez doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie stosowane w środowisku pracy, podniesiono jakoś kształcenia studentów oczekiwanych na rynku pracystudenci zarządzania i inżynierii produkcjiInstytut Nauk Technicznych
4.4.Doposażenie laboratoriów: – robotyki, – techniki cyfrowej, – inteligentnych budynków i systemów wbudowanychPoprzez doposażenie laboratoriów w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany na rynku pracy, podniesiono konkurencyjność studentów na rynku pracystudenci informatykiInstytut Nauk Technicznych
5.5.Interaktywne warsztaty, konferencje oraz szkoleniaStudenci uzyskali dodatkowe kompetencje w zakresie organizacji konferencji naukowych, prowadzenia wystąpień publicznych oraz realizacji działań promocyjnych wykraczające poza program studiów, poszerzyli kompetencjestudenci analityki bezpieczeństwaInstytut Nauk o Bezpieczeństwie
6.6.Zakup oprogramowania analitycznegoStudenci mają możliwość pracy na dedykowanym profesjonalnym oprogramowaniu analitycznym, użytkowanym na całym świecie, szczególnie w sektorze bezpieczeństwa przez co uzyskują umiejętności oczekiwane na rynku pracystudenci analityki bezpieczeństwaInstytut Nauk o Bezpieczeństwie
7.7.Specjalistyczne kursy
i szkolenia:                         -fizjoterapia
w pediatrii,                       -terapia wisceralna,                  -uroginekologia,          -diagnostyka obrazowa,                            – EEG i Biofeedback,            -programowanie rehabilitacji
Poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności podniesiono kompetencje dydaktyczne i naukowe, oczekiwane na lokalnym rynku pracy. Poprawiono efektywność procesu dydaktycznegostudenci wykładowcy fizjoterapiiInstytut Nauk o Zdrowiu
8.8.Doposażenie pracowni:                             – kinezyterapii,                 – sensorycznej,                 – rehabilitacji,                   – umiejętności pielęgniarskich,                – intensywnej terapii,                                  – opieki ginekologicznejStudenci posiadają umiejętności stosowania nowych technologii w środowisku pracy poprzez możliwość praktykowania z nowymi technologiami przy diagnostycestudenci pielęgniarstwa, fizjoterapii i pielęgniarstwa w filii uczelni w KrotoszynieInstytut Nauk o Zdrowiu
9.9.Aktualizacja literatury fachowej w zasobach bibliotekiZwiększono dostępności do aktualnej literaturystudenci pielęgniarstwa, fizjoterapii i pielęgniarstwa w filii uczelni w KrotoszynieInstytut Nauk o Zdrowiu
10.10.Promocja nowych i aktualnych kierunków studiówPoprzez reklamę na banerach i plakatach, kampanie promocyjne w lokalnych mediach i internecie pozyskano nowych studentów oraz poszerzono świadomość otoczenia społeczno – gospodarczego o potrzebie kształcenia praktycznegostudenci, kandydaci na studia na kierunkach praktycznychTransport, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka, Analityka bezpieczeństwa, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Filia Krotoszyn
11.12.Doposażenie pracowni komputerowych ogólnodostępnych stosowanych w dydaktyce w których odbywają się różnorodne zajęciaPodniesiono jakość kształcenia studentów, poszerzono umiejętności cyfrowe wykorzystywane w miejscu pracy poprzez aktualizacje starych i wprowadzenie nowych technologiistudenciTransport, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka, Analityka bezpieczeństwa, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Filia Krotoszyn
12.13.Koszt obsługi przedsięwzięciaZapewniono obsługę w zakresie czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, płynna i terminowa realizacja przedsięwzięciapracownicy uczelni