USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

PIELĘGNIARSTWO – studia II stopnia (magisterskie)

STUDIA STACJONARNE

2 – letnie magisterskie (4 semestry)

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

Studia magisterskie z zakresu PIELĘGNIARSTWA adresowane są do absolwentów studiów I stopnia oraz pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy pracują już w swoim zawodzie i chcą podnieść kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa pozwoli im na co dzień realizować najtrudniejsze zadania pielęgniarskie, umożliwi im prowadzenie działalności profilaktycznej, pomoże organizować i zarządzać jednostkami ochrony zdrowia,  a także prowadzenie i nadzorowanie działalności edukacyjnej i leczniczej pracowników służby zdrowia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych jednostkach związanych z ochroną zdrowia.

Ponadto stopnia II stopnia przygotują absolwentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażania zasad medycyny opartej na faktach (EBM), wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej, podejmowania własnego trudu rozwoju zawodowego. Słowem studia II stopnia kształcą wysokiej klasy specjalistów, którzy po zakończeniu procesu kształcenia będą przygotowani do pracy w zawodzie w sposób kompetentny i fachowy.

Studia magisterskie na kierunku PIELĘGNIARSTWO posiadają profil praktyczny i są prowadzone systemem przedmiotowym/ modułowym zgodnym z wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej w oparciu o standardy kształcenia obowiązujące w całej UE.

Troska o pacjentów wypływa nam z serca !

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA STUDIACH

Opracowując program studiów II stopnia dla kierunku PIELĘGNIARSTWO uwzględniono czynniki mające związek z uzyskaniem zakładanych efektów kształcenia. Dlatego oprócz form i metod kształcenia, w programie studiów uwzględniono także grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych, zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.

Plan studiów II stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO został opracowany w taki sposób, aby student mógł opanować zagadnienia zawarte w treściach przedmiotów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, przed realizacją przedmiotów z obszaru zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej. Stąd też program studiów  obejmuje kształcenie przedmiotowe w zakresie:

 • nauk społecznych i humanistycznych (A)
 • zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej (B)
 • oraz badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa (C)

Warto podkreślić, że w/w grupy przedmiotów, prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają kompetencje zawodowe lub naukowe oraz bogate doświadczenie zawodowe w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Ważnym elementem procesu  kształcenia na II stopnia są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, realizowane w wymiarze 200 godzin i którym przypisano 10 punktów ECTS. Są one realizowane w specjalistycznych oddziałach szpitalnych oraz innych podmiotach leczniczych zgodnie z obowiązującym w danym roku akademickim planem i programem studiów.

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, w szczególności w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej. Miejsca odbywania praktyk zostały ściśle określone w standardach kształcenia i są to m.in.: oddziały z zakresu: nefrologii, stacji dializ, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, chirurgii, pulmonologii, onkologii, pracowni endoskopii, pracowni hemodynamiki, a także placówki podstawowej opieki zdrowotnej i zakłady opieki długoterminowej.

Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki będącej pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym odbywa się praktyka, a nadzór nad realizacją praktyk sprawuje opiekun praktyk z uczelni.

Wybrane placówki medyczne, z którymi współpracujemy:

 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie
 • Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
 • Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
 • Wielkopolskie Centrum Pulmonilogii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 • Centrum Dializ Fresenius, Ośrodek Dializ Nr 72 w Gnieźnie
 • Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej NURSE-MED. S.J. Anna Krzymińska i wspólnicy w Gnieźnie

Realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywa się według zasady, że nabywanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone zdobyciem tychże umiejętności w warunkach symulowanych, które odbywają się w formie ćwiczeń z pacjentem standaryzowanym oraz w pracowniach pośredniej  i wysokiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).

Wszystkie sale MCSM wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, który pomaga prowadzić zajęcia symulacji medycznej, umożliwia rejestrację ich przebiegu i późniejsze odtwarzanie materiału w celu ich wspólnej analizy podczas tzw. debriefingu.

PERSPEKTYWY PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW II STOPNIA

Przyszli absolwenci uzyskują uprawnienia i możliwość zatrudnienia w podmiotach leczniczych na stanowiskach, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych a także w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia.

Ponadto uzyskują uprawnienia do: nauczania zawodu pielęgniarki, wykonywania pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub nauczania innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki; prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa; kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek; sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu; ordynowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recepty lub zlecenia.

Absolwenci mogą również podjąć pracę w placówkach ochrony zdrowia w Polsce i za granicą, a także prowadzić własną praktykę zawodową. Mogą również kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych oraz szkoleniach i kursach specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych zgodnie z zasadami i formami kształcenia podyplomowego pielęgniarek.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA

 1. Kandydaci na studia II stopnia (studia magisterskie) na kierunek PIELĘGNIARSTWO, przyjmowani są w ramach ustalonego przez JM Rektora limitu przyjęć.
 2. Podstawą przyjęcia na studia magisterskie jest dyplom ukończenia studiów licencjackich z zakresu pielęgniarstwa.
 3. Kwalifikacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie konkursu ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia. Kandydaci przekładają zaświadczenie o osiągniętej średniej z w/w ocen (wyliczonej z dokładnością do dwóch miejscach po przecinku).
 4. Na podstawie uzyskanej średniej ocen tworzy się listę rankingową, a kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu przyjęć na studia.
 5. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej średniej ocen, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium przyjęć – pod uwagę będzie brana końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie ukończenia tychże studiów.