USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr n. med. Elżbieta Prussak

Adiunkt

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

email: e.prussak@ans-gniezno.edu.pl

Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących zdrowia publicznego oraz zarządzania w opiece zdrowotnej obejmujących ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, kształcenie kadr medycznych, jakość życia związaną ze zdrowiem społeczeństwa w szczególności osób starszych jak również funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej zwłaszcza sieci szpitali oraz systemu ratownictwa medycznego.  
Stopień dr n med. uzyskałam naAkademii Medycznej im K. Marcinkowskiego w Poznaniu; ukończyłam Podyplomowe Studia Zarzadzania w Opiece Zdrowotnej – Zarządzanie Zmianami; posiadam uprawnienia pedagogiczne; jestem absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego – Kierunku Administracja Publiczna jak również licznych specjalistycznych kursów kompetencyjnych w zakresie  audytu, ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.  
Staż i doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w obszarze kontroli i nadzoru nad szpitalami, ambulatoryjną opieką specjalistyczną oraz podstawową opieką medyczną, kształceniem kadr medycznych, realizacją wojewódzkiego planu ratownictwa medycznego, wojewódzkiego planu zabezpieczenia epidemiologicznego, Narodowego Programu Zdrowia, współpracę z konsultantami wojewódzkim z poszczególnych dziedzin medycyny, samorządem zawodowym pielęgniarek, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz z jednostkami samorządu terytorialnego; szereg lat pracowałam w charakterze naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu  w Katedrze i Zakładzie Zarządzania i Organizacji Opieki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu jak również na  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; pełniłam funkcje promotora prac licencjackich, magisterskich, opiekuna roku; jestem autorem i współautorem artykułów i publikacji; obecnie z racji zainteresowania zintegrowanym systemem zarządzaniem bezpieczeństwem pełnię obowiązki Inspektora Ochrony Danych  oraz Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa w Szpitalu II stopnia referencji; natomiast od października 2023roku mam przyjemność być członkiem zespołu naukowo-dydaktycznego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczulania Państwowa.   
Dotychczasowe moje publikacje dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem zdrowia publicznego, profilaktyki, zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce, polityką zdrowotną,   bezpieczeństwem pacjenta, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, funkcjonowaniem służb ratownictwa medycznego, oceną ryzyka zawodowego osób wykonujących zawody medyczne oraz bezpieczeństwa narodowego.