USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

prof. Przemysław Majewski

Profesor
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: p.majewski@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Po ukończeniu studiów na Akademii Medycznej w Poznaniu, w 1973 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Od 2003 do 2018 roku pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu a w latach 2000-2008 prodziekana Wydziału Lekarskiego .

Stopień doktora uzyskał w 1979 roku, a stopień doktora habilitowanego w 1996 roku. W 2002 roku nadano mu tytuł profesora.

Jest autorem 145 prac oryginalnych, 15 prac poglądowych, 16 prac kazuistycznych, 2 monografii, 11 rozdziałów w monografiach.  Wartość wskaźnika IF za  publikacje wynosi 65,367, a wskaźnika MNiSW 1297,000.

Od 1980 roku jest specjalistą II stopnia w zakresie patomorfologii. Pod jego kierunkiem ukończyło specjalizację w tym zakresie jedenastu lekarzy.