Nazwa projektu: „Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nr umowy – POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20


Główne cele projektu:

 • Wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni.
 • Zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni.
 • Opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię.
 • Wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in  zapewnienie wsparcia w postaci pomocy dydaktycznych.
 • Realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Termin realizacji projektu:
Umowa na realizację w/w projektu została podpisana dnia 30 grudnia 2020 roku. Projekt będzie realizowany w przedziale czasowym: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt obejmował będzie organizację i realizację zintegrowanych działań w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie w następującym zakresie:

 • Obszar 1 – Struktura organizacyjna.
 • Obszar 2 – Architektura.
 • Obszar 3 – Technologie wspierające.
 • Obszar 4 – Procedury.
 • Obszar 5 – Rodzaje wsparcia edukacyjnego.
 • Obszar 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Jednostka finansująca projekt:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie projektu:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nr umowy – POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20
Wartość projektu: 4 191 693,19 zł
Wartość dofinansowania – 100%


Stopień realizacji zadań prowadzonych w ramach projektu:

„Uczelnia dostępna dla osób z Niepełnosprawnościami”

wg stanu na dzień 22 lipca 2022 r.

 Zadanie nr 1  (stopień realizacji – 100%)

Organizacja i realizacja zadań w ramach obszaru nr 1 – Struktura organizacyjna

Zadanie zostało zrealizowane. Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami zweryfikował obowiązującą strukturę Uczelni i opracował jej modyfikacje na podstawie przygotowanego przez siebie audytu dostępności. Z głównych zaleceń audytu wynika: konieczność zakupu i wdrożenia systemu wspomagania procesu kształcenia, systemu bibliotecznego oraz systemu e-wnioski ściśle dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym zaleceniem jest dostosowanie strony internetowej Uczelni do wymogów WCAG (z ang. WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES). Zgodnie z nimi informacje na stronie internetowej oraz komponenty interfejsu muszą być przedstawione w sposób przystępny dla osób zarówno z niepełnosprawnością ruchową jak i wzrokową. Następnym zaleceniem jest zastosowanie środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy wejściu do budynku Rektoratu od strony ul. Jana III Sobieskiego zaleca się zamontowanie schodołazu gąsiennicowego (zakupiono w ramach Zadania 2).

 

Zadanie 2 (stopień realizacji – 100%)

Organizacja i realizacja zadań w ramach obszaru nr 2 – Architektura

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach Zadania planowany był zakup schodołazu gąsiennicowego. Schodołaz zakupiono we wrześniu 2021 r., a wydatek związany z zakupem schodołazu został poniesiony w październiku 2021 r. Wydatek został rozliczony.

 

Zadanie 3 (stopień realizacji – 10%)

Organizacja i realizacja zadań w ramach obszaru nr 3 – Technologie wspierające

W ramach realizacji Zadania planowany jest zakup oraz wdrożenie trzech licencji dostępowych: do systemu wspomagania procesu kształcenia, do systemu bibliotecznego, do systemu e-wnioski. W ramach zapytania ofertowego dokonano wyboru dostawcy na świadczenie usług kompleksowego wsparcia i doradztwa informatycznego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie oprogramowania w ramach projektu a następnie świadczenie w/w usług w procesie wdrożenia wybranego oprogramowania. W wyniku przeprowadzonego w I i II kwartale 2022 r. postępowania wyłoniono dostawcę licencji. 4 lipca 2022 r. podpisano stosowną umowę z firmą OPTeam, co uruchomiło etap wdrożenia – najważniejszy w procesie realizacji Zadania. Zadanie jest obecnie na etapie Analizy przedwdrożeniowej.

 

Zadanie 4 (stopień realizacji – 0%)

Organizacja i realizacja zadań w ramach obszaru nr 4 – Szkolenia dla kadry uczelni w zakresie wdrażanych rozwiązań IT

Szkolenia dla kadry Uczelni w zakresie wdrażanych rozwiązań IT planowane są po dokonaniu zakupu licencji dostępowych oraz wdrożeniu systemów dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. W wyniku przeprowadzonego w I i II kwartale 2022 r. postępowania wyłoniono dostawcę licencji, który jednocześnie wdroży systemy oraz w następnym etapie prac będzie realizował niniejsze zadanie. Na początku lipca 2022 r. podpisano stosowną Umowę z wykonawcą wyłonionym w ramach powyższego postępowania. Zadanie wykonane zostanie z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Zadanie 5 (stopień realizacji – 10%)

Organizacja i realizacja zadań w ramach obszaru nr 4 – Procedury

W ramach Zadania planuje się analizę wewnętrznych procedur opisanych pod kątem dostępności Uczelni dla OzN oraz uwzględnienie w procedurach horyzontalnych specyfiki OzN i ich praw. Zaplanowano zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania – licencji do systemów informatycznych: Systemu identyfikacji, opisu, usprawnienia i optymalizacji procesów oraz Systemu dystrybucji informacji o procesach. Ponadto planuje się realizację szkoleń w zakresie korzystania z oprogramowania. W wyniku przeprowadzonego w I i II kwartale 2022 r. postępowania wyłoniono dostawcę licencji wykazanych w Zadaniu 3, który jednocześnie wdroży objęte Projektem systemy oraz przeprowadzi stosowne warsztaty dla uczestników Projektu. 4 lipca 2022 r. podpisano stosowną Umowę z wykonawcą wyłonionym w ramach powyższego postępowania. Zadanie jest na etapie Analizy przedwdrożeniowej.

 

Zadanie 6 (stopień realizacji – 0%)

Organizacja i realizacja zadań w ramach obszaru nr 5 –  Rodzaje wsparcia edukacyjnego

W ramach Zadania planowany jest zakup 2 wizualizerów, 10 projektorów oraz 1 powiększalnika ekranowego. Przeprowadzenie stosownej procedury dla wyłonienia dostawcy ww. specjalistycznego sprzętu, planowane jest w III kwartale 2022 r.

 

Zadanie 7 (stopień realizacji – 20%)

Organizacja i realizacja zadań w ramach obszaru nr 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

W ramach realizacji zadania, w 2021 r. rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego na wybór wykonawcy szkolenia podnoszącego świadomość niepełnosprawności pt.: „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”. Szkolenie przeprowadzono w I kwartale 2022 r. Dla pozostałych zaplanowanych szkoleń trwa wybór wykonawcy. Ich realizacja planowana jest na III kw. 2022 r. Szkolenia przeprowadzone będą z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn