USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

24 września 2021 roku odbyło się Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.  Założeniem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wykorzystaniu technik symulacyjnych i tworzenie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznej. Dzięki temu studenci mają szansę na zapoznawanie się z sytuacjami, które będą im towarzyszyć w przyszłości podczas pracy. Co ważne – do projektu zaangażowana została najnowsza technologia. Dr Anna Basa dodała: – Przez ponad rok realizowaliśmy zadanie, które polegały na przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych z zakresu dostosowania obiektu na potrzeby centrum, opracowania programu rozwojowego uczelni, zakupu wyposażenia – mówiła prowadząca koordynatorka projektu, dodając iż całość ma służyć przede wszystkim kształtowaniu przyszłych kadr: – Wszystko po to, by studenci pielęgniarstwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, mogli kształcić się metodą symulacji medycznej, odwzorowującej realne sytuacje w warunkach laboratoryjnych, spełniające kryteria wierności otoczenia, wyposażenia oraz sytuacyjnych warunków rzeczywistych – mówiła.

“Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, w tym utworzenie w strukturach Uczelni Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo.

Data realizacji od 01.04.2020 do 31.12.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Wartość całkowita: 2 557 536,52 zł

w tym z UE: 2 155 491,77 zł

z dotacji celowej 402 044,75 zł