USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Projekt „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” – zapisy ze strony PWSZ

Data publikacji: 01 czerwca 2019

WYBÓR OFERTY – KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ  Nr 5/PWSZ/5.3/2019

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cenowego, w celu wyboru instytucji szkoleniowej dla kadry dydaktycznej, w ramach projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na przeprowadzenie „Kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla 6 osób – wybrano ofertę– Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65, 60 -311 Poznań. 
Kryterium wyboru oferty – najkorzystniejsza cenowo.FE Wiedza Edukacja Rozwoj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ

Nr 5/PWSZ/5.3/2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 03 kwietnia 2019r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursu dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje przeprowadzenie kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej kierunku pielęgniarstwa.

 1. 1.Wykaz kursów i specjalizacji:
 • Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla 6 osób.

Planowany termin rozpoczęcia 2019

 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1. Cena kursu powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy do ukończenia, w tym konieczność odbycia dodatkowych kursów.
  1. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej Nazwę/imię i nazwisko, cenę brutto za kurs w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku oraz termin realizacji.
  2. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy kursu zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
  3. Ze względu na zaangażowanie w obowiązki dydaktyczne pracowników oraz uwzględniając koszty przejazdu na szkolenie preferuje się, jako miejsce odbywania szkolenia, na terenie województwa wielkopolskiego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak e-mail: j.szablak@pwsz-gniezno.pl
  1. 2. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostaną wybrani wykonawcy o najniższej cenie brutto za kurs.

 1. 3. Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.

Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.“>j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl , w terminie do 11 kwietnia 2019 roku do godziny 15:00 tytułem: „Oferta na Zapytanie ofertowe kursy/specjalizacje nr 5/PWSZ/5.3/2019.

Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

4. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe – wynik postępowania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie przesłanych ofert nie wybrano żadnej placówki szkoleniowej. Wszystkie przesłane oferty przewyższają środki zaplanowane w budżecie oraz dodatkowo wiążą się ze znacznymi kosztami dojazdu i zakwaterowania (ze względu na liczbę godzin szkoleń i odległość placówek szkoleniowych mających siedzibę w woj. Śląskim, Dolnośląskim i Małopolskim), które nie zostały ujęte w budżecie projektu.


Harmonogram wykładów ponadprogramowych projektu pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”FE Wiedza Edukacja Rozwoj

PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ

Nr 4/PWSZ/5.3/2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 12 marca 2019r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursów/specjalizacji dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje przeprowadzenie kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej kierunku pielęgniarstwa.

 1. 1.Wykaz kursów i specjalizacji:
 • Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla 6 osób.

Planowany termin rozpoczęcia 2019

 • Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla3 osób.

Planowany termin rozpoczęcia 2019

 • Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla 4 osób.

Planowany termin rozpoczęcia 2019

 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1. Cena kursu/specjalizacji powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy do ukończenia, w tym konieczność odbycia dodatkowych kursów.
  1. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej Nazwę/imię i nazwisko, cenę brutto za kurs/specjalizację w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku oraz termin realizacji.
  2. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy z danego tematu kursu/specjalizacji zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl
  1. 2. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostaną wybrani wykonawcy o najniższej cenie brutto za kurs/specjalizację.

 1. 3. Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.

Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy przesłać na adres j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl, w terminie do 20 marca 2019 roku do godziny 15:00 tytułem: „Oferta na Zapytanie ofertowe kursy/specjalizacje nr 4/PWSZ/5.3/2019.

Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

4. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ

Nr 4/PWSZ/5.3/2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 26 lutego 2019r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursów/specjalizacji dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje przeprowadzenie kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej kierunku pielęgniarstwa.

 1. 1.Wykaz kursów i specjalizacji:
 • Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla 6 osób.

Planowany termin rozpoczęcia 2019

 • Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla3 osób.

Planowany termin rozpoczęcia 2019

 • Specjalizacja geriatryczna dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (dla pracowników etatowych kierunku pielęgniarstwo) dla 4 osób.

Planowany termin rozpoczęcia 2019

 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1. Cena kursu/specjalizacji powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy do ukończenia, w tym konieczność odbycia dodatkowych kursów.
  1. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej Nazwę/imię i nazwisko, cenę brutto za kurs/specjalizację w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku oraz termin realizacji.
  2. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy z danego tematu kursu/specjalizacji zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak j.szablak@pwsz-gniezno.pl
  1. 2. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostaną wybrani wykonawcy o najniższej cenie brutto za kurs/specjalizację.

 1. 3. Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.

Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.“>j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl , w terminie do 12 marca 2019 roku do godziny 15:00 tytułem: „Oferta na Zapytanie ofertowe kursy/specjalizacje nr 4/PWSZ/5.3/2019.

Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

4. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPIEKUN PORAKTYK OBOWIĄZKOWYCH

Nr 1/PWSZ/5.3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zaprasza do złożenia oferty na Opiekuna Praktyk Obowiązkowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

 1. I.Obowiązkowe praktyki realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

Dla I roku semestr 2,

Dla II roku semestr 4,

Dla III roku semestr 5 i 6.

 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.
 3. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej imię i nazwisko wykładowcy, CV, cenę brutto za jedną godzinę dydaktyczną (45 min) w zł do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Opiekuna Praktyk Obowiązkowych z danego tematu przedmiotu zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości (istnieje możliwość wyboru kilku Opiekunów dla jednego przedmiotu, w ramach podziału godzin).
 5. Wymiar czasu trwania praktyk obowiązkowych, w ramach tematyki zgodnie z wykazem w tabeli.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. Szczegółowych informacji udziela sekretariat: a.grzeskowiak@pwsz-gniezno.edu.pl

II. Opiekunem Praktyk Obowiązkowych -mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie i aktualnie pracujący w placówce medycznej zgodnie z kierunkiem kształcenia wskazanym w zapytaniu oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

– Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub

– Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty, w co najmniej jednej dziedzinie:

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, dotyczący wyboru opiekunów praktyk w ramach poszczególnych zajęć praktycznych.

IV. Termin i miejsce składania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.
 2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie od 13.12.2018r. do 20.12.2018r. roku do godziny 15:00 z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe Opiekun Praktyk Obowiązkowych nr 1/PWSZ/OPO/2018
 3. Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

 1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

V. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

1. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Wykaz przedmiotów:

dla studentów I roku studiów:podstawy pielęgniarstwa – 120 godzinsemestr 2
podstawowa opieka zdrowotna – 80 godzin
dla studentów II roku studiów:interna i pielęgniarstwo internistyczne – 160 godzinsemestr 4
chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – 160 godzin
położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 40 godzin
pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – 160 godzin
dla studentów III roku studiów:anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia- 40 godzinsemestr 5
psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – 40 godzin,
neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin
opieka paliatywna – 40 godzin
rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych – 80 godzinsemestr 6
geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – 80 godzin
podstawowa opieka – 120 godzin

Załącznik nr 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szanowni Państwo,

osoby zakwalifikowane do wypłaty stypendium za wyniki w nauce (zgodnie z Listą Rankingową Stypendystów):

Listy rankingowe stypendystów po odwołaniu

z naboru 2016/2017 (obecnie na III roku studiów),
z naboru 2017/2018 (obecnie na II roku studiów)

proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu, w godzinach pracy Rektoratu (wejście A, I piętro), w dniach 13 i 14 grudnia 2018r., w celu podpisania umowy z Uczelnią.

Jednocześnie prosi się stypendystów o dostarczenie wypełnionych załączników:

Deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3 do Regulaminu Stypendialnego
Oświadczenia o ochronie danych osobowych – załącznik nr 4 do Regulaminu Stypendialnego
Oświadczenia o numerze rachunku bankowego

Kontakt w sprawie stypendium za wyniki w nauce: mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak
tel. 61 424 29 42 w. 333,


Zaktualizowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce


Szanowni Państwo,
Poniżej lista studentów zakwalifikowanych do projektu – I rok studiów (37 studentów) i III roku studiów (3 studentów), którzy dołączyli do projektu, zgodnie z Listą Rankingową Wnioskodawców.
Informacja odnośnie podpisania umowy z Uczelnią, dotycząca płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych będzie umieszczona w terminie późniejszym

Lista rankingowa – pielęgniarstwo I rok
Lista rankingowa – pielęgniarstwo III rok


Harmonogram wykładów


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, a także Listy Rezerwowe ze wskazaniem numerów albumów Wnioskodawców.

– III roku studiów

– II roku studiów.

Studenci z Listy Rezerwowej mogą otrzymać stypendium w trakcie roku akademickiego w przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium przez Stypendystów, którym przyznano stypendium na dany rok akademicki. W przypadku rezygnacji Stypendysty ze studiów przed rozpoczęciem wypłaty stypendium lub w jego trakcie, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z Listy Rezerwowej.

Wszyscy składający Wniosek o stypendium za wyniki w nauce proszeni są o odbiór pisemnej decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium, w dnach: od 05 listopada do 07 listopada 2018r, w godzinach pracy Rektoratu.

Data podpisania umów ze Stypendystami będzie podana w terminie późniejszym.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Wnioskodawca niezadowolony z wyniku rozpoznania jego Wniosku może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium.

Kontakt w sprawie stypendium za wyniki w nauce: mgr inż. Justyna Szablak – Koordynator Projektu

Tel. 424 29 42 w. 331, e-mail: j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

Lista rankingowa stypendystów

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ

Nr 3/PWSZ/5.3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 29 października 2018r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursów/specjalizacji dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje przeprowadzenie kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej kierunku pielęgniarstwa.

1. Wykaz kursów i specjalizacji:

 • Specjalizację z pielęgniarstwa psychiatrycznego – liczba osób 1,

Planowany termin: 2019r

 • Specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego – liczba osób 1,

Planowany termin: 2019r

 • Specjalizację z opieki paliatywnej – liczba osób 1,

Planowany termin: 2019r

 • Kurs specjalistyczny – EKG – Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG – kurs specjalistyczny – liczba osób 5,

Planowany termin: 2018r

 • Kurs specjalistyczny – Leczenie ran dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny- liczba osób 2,

Planowany termin: 2018r

 • Kurs specjalistyczny – Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – liczba osób 3,

Planowany termin: 2018r

 • Kurs specjalistyczny – Rehabilitacja osób z przewlekłymi chorobami psychicznymi – liczba osób 1,

Planowany termin: IV kwartał 2018.

 • Kurs specjalistyczny – RKO Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – liczba osób 3,

Planowany termin: IV kwartał 2018.

 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.
  1. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej Nazwę/imię i nazwisko, cenę brutto za kurs/specjalizację, zł do dwóch miejsc po przecinku oraz termin realizacji.
  2. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy z danego tematu kursu/specjalizacji zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostaną wybrani wykonawcy o najniższej cenie brutto za kurs/specjalizację.

3. Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.

Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy przesłać na adres j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl, w terminie do 9 listopada 2018 roku do godziny 15:00 tytułem: „Oferta na Zapytanie ofertowe kursy/specjalizacje nr 3/PWSZ/5.3/2018.

Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

4. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

Formularz ofertowy

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

REKRUTACJA DO PROJEKTU

pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 22.10.2018 r. do dnia 30.10.2018 r. przyjmowane będą

dokumenty zgłoszeniowe w ramach następujących działań:

 • bezpłatnych wykładów dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z zakresu następujących tematów:
  • Opieka długoterminowa i/lub hospicjum,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.
 • płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych,
 • płatnych ponadprogramowych praktyk zawodowych
  • Opieka długoterminowa lub hospicjum,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.

Studenci I stopnia Kierunku Pielęgniarstwo będący:

na I roku studiów (nabór 2018/2019)

oraz studenci, którzynie złożyli dokumentów w poprzednim naborze,

a chcieliby uczestniczyć w projekcie

na II roku studiów (nabór 2017/2018)

na III roku studiów (nabór 2016/2017)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – Numer rachunku bankowego

Dokumenty w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisane własnoręcznym podpisem) należy złożyć w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, w godzinach: 08:00 do 15:00 , w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro po lewej stronie).

 Regulamin praktyk oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn.: ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

Kontakt w sprawie rekrutacji: 424 29 42 w. 331 mgr inż. Justyna Szablak

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

REKRUTACJA NA STYPENDIUM

w ramach projektu pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 08.10.2018 r. do dnia 15.10.2018 przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe

na stypendia za najlepsze wyniki w nauce

Studenci I stopnia Kierunku Pielęgniarstwo będący:

 1. Na II roku studiów (rok naboru 2017- 2018),
 2. Na III roku studiów (rok naboru 2016 – 2017)

Stypendium w wysokości 500,00 PLN

(przeznaczone dla maksymalnie 50% studentów biorących udział w Projekcie z danego rocznika, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce)

DOKUMENTY DO POBRANIA: (potrzebny jest tylko wniosek)

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium


Regulamin stypendialny
Załącznik nr 2 – Wezwanie do uzupełnienia braków
Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 4 – Oświadczenie
Załącznik nr 5 – Umowa


Wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem)  należy złożyć w Rektoracie (wejście A, I piętro po lewej stronie) Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, W Biurze Projektu, w godzinach: 08:00 do 15:00 .

Kontakt w sprawie rekrutacji:

424 29 42 w. 331

mgr inż. Justyna Szablak – Koordynator Projektu

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

KURSÓW/SPECJALIZACJI DLA PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ

Nr 3/PWSZ/5.3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 04 października 2018r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie kursów/specjalizacji dla kadry dydaktycznej, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje przeprowadzenie kursów/specjalizacji dla pracowników kadry dydaktycznej kierunku pielęgniarstwa.

 1. Wykaz kursów i specjalizacji:
 • Specjalizację z pielęgniarstwa psychiatrycznego – liczba osób 1,

Planowany termin: 2019r

 • Specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego – liczba osób 1,

Planowany termin: 2019r

 • Specjalizację z opieki paliatywnej – liczba osób 1,

Planowany termin: 2019r

 • Kurs specjalistyczny – EKG – Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG – kurs specjalistyczny – liczba osób 5,

Planowany termin: 2018r

 • Kurs specjalistyczny – Leczenie ran dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny- liczba osób 2,

Planowany termin: 2018r

 • Kurs specjalistyczny – Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – liczba osób 3,

Planowany termin: 2018r

 • Kurs specjalistyczny – Rehabilitacja osób z przewlekłymi chorobami psychicznymi – liczba osób 1,

Planowany termin: IV kwartał 2018.

 • Kurs specjalistyczny – RKO Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – liczba osób 3,

Planowany termin: IV kwartał 2018.

 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.
  1. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej Nazwę/imię i nazwisko, cenę brutto za kurs/specjalizację, zł do dwóch miejsc po przecinku oraz termin realizacji.
  2. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy z danego tematu kursu/specjalizacji zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak, e-mail: j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl
  1. 2. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostaną wybrani wykonawcy o najniższej cenie brutto za kurs/specjalizację.

 1. 3. Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.

Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy przesłać na adres: j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl, w terminie do 11 października 2018 roku do godziny 15:00 tytułem: „Oferta na Zapytanie ofertowe kursy/specjalizacje nr 3/PWSZ/5.3/2018.

Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

4. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

Formularz ofertowy

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów I i II roku studiów, (zgodnie z Listą Rankingową Wnioskodawców) do Biura Projektu, w godzinach pracy Rektoratu (wejście A, I piętro po lewej stronie), w dniach 05, 06, 09 i 10 lipca 2018r., w celu podpisania umowy z Uczelnią, odnośnie płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie wypełnionych załączników:

Deklaracji uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 2
Oświadczenia o ochronie danych osobowych – Załącznik nr 3
Oświadczenia numer rachunku bankowego
Lista Rankingowa Wnioskodawców

Kontakt w sprawie projektu: mgr inż. Justyna Szablak – Koordynator Projektu.

Tel. 61 424 29 42 w. 331, e-mail: j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl


 Harmonogram praktyk ponadprogramowych


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów III roku studiów, (zgodnie z Listą Rankingową Wnioskodawców) do Biura Projektu, w godzinach pracy Rektoratu (wejście A, I piętro po lewej stronie), w dniach 27, 28 i 29 marca 2018r., w celu podpisania umowy z Uczelnią, odnośnie płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie wypełnionych załączników:

Deklaracji uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 2
Oświadczenia o ochronie danych osobowych – Załącznik nr 3
Oświadczenia numer rachunku bankowego


Kontakt w sprawie projektu: mgr inż. Justyna Szablak – Koordynator Projektu.

Tel. 61 424 29 42 w. 331, e-mail: j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

Ponadto informujemy, że podpisanie umów ze studentami I i II roku studiów nastąpi w terminie późniejszym.

Lista rankingowa


Informacja do projektu „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

fundusze

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

osoby zakwalifikowane do wypłaty stypendium za wyniki w nauce (zgodnie z Listą Rankingową Stypendystów):

 • z rocznika 2015/2016 (obecnie na III roku studiów),
 • z rocznika 2016/2017 (obecnie na II roku studiów)

proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu, w godzinach pracy Rektoratu (wejście A, I piętro po lewej stronie), w dniach 20, 21 i 22 marca 2018r., w celu podpisania umowy z Uczelnią.

Jednocześnie prosi się stypendystów o dostarczenie wypełnionych załączników:

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3 do Regulaminu Stypendialnego,
 • oświadczenia o ochronie danych osobowych – załącznik nr 4 do Regulaminu Stypendialnego,
 • oświadczenia o numerze rachunku bankowego.

Kontakt w sprawie stypendium za wyniki w nauce: mgr inż. Justyna Szablak – Koordynator Projektu
tel. 61 424 29 42 w. 331, e-mail: j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

Zał. 3 – deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. 4 – oświadczenia o ochronie danych osobowych
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego


Harmonogram praktyk ponadprogramowych


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU

pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 8.03.2018 r. do dnia 15.03.2018 r. przyjmowane będą

dokumenty zgłoszeniowe w ramach następujących działań:

 • bezpłatnych wykładów dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z zakresu następujących tematów:
  • ·Opieka długoterminowa i/lub hospicjum,
  • ·Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • ·Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.
 • płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych,
 • płatnych ponadprogramowych praktyk zawodowych
  • ·Opieka długoterminowa lub hospicjum,
  • ·Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.

Studenci I stopnia  Kierunku Pielęgniarstwo będący:

 1. Na I roku studiów (rok studiów 2017/2018)
 2. Na II roku studiów (rok studiów 2016/2017)
 3. Na III roku studiów (rok studiów 2015/2016)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem)  należy złożyć w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, w godzinach: 08:00 do 15:00, w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro po lewej stronie).

Regulamin praktyk oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn.”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

Dokumenty do pobrania po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie:

Zarządzenie 52/2017
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 52/2017

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Kontakt w sprawie rekrutacji: 424 29 42 w. 331 mgr inż. Justyna Szablak

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Harmonogram wykładów ponadprogramowych


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYKŁADY PONADPROGRAMOWE

Nr 2/PWSZ/5.3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 06 lutego 2018r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie wykładów ponadprogramowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje ponadprogramowe wykłady dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

I. Ponadprogramowe wykłady realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są dla studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa, przyjętych na studia w roku akademickim:

 • 2015/2016 (obecnie na III roku studiów),
 • 2016/2017 (obecnie na II roku studiów),
 • 2017/2018 (obecnie na I roku studiów),
 • 2018/2019,
 • 2019/2020,
 • 2020/2021.
 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację następujących wykładów ponadprogramowych:
  • Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – 5 h,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – 5 h,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc – 5 h.
 3. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.
 4. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej imię i nazwisko wykładowcy, CV, Plan Opisu Modułu Kształcenia ze wskazaniem efektów kształcenia, cenę brutto za jedną godzinę dydaktyczną (45 min) w zł do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie po 1 wykładowcy z danego tematu wykładu (ogółem 3 wykładowców) zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
 6. Wymiar czasu trwania wykładów ponadprogramowych dla jednej grupy, w ramach w/w tematyki wyniesie 5 godzin.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

II. Wykładowca – wymagania zgodne z Programem Kształcenia:

Wykładowcą, mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

 1. Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub
 2. Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie:
 • Opieki długoterminowa i hospicjum domowe,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostanie wybranych trzech wykonawców o najniższej cenie brutto za godzinę dydaktyczną, odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych wykładów ponadprogramowych.

IV. Termin i miejsce składania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.
 2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie od 27 lutego do 06 marca 2018 roku do godziny 15:00 z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe wykłady ponadprogramowe nr 2/PWSZ/5.3/2018.
 3. Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

 1. Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331
 2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

V. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

1. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

Nr 1/PWSZ/5.3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 06 lutego 2018r. zaprasza placówki medyczne do złożenia oferty odnośnie przyjęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo na praktyki zawodowe ponadprogramowe, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje m.in. ponadprogramowe praktyki zawodowe dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

I. Ponadprogramowe praktyki zawodowe realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są dla studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa, przyjętych na studia w roku akademickim:

 • 2015/2016 (obecnie na III roku studiów),
 • 2016/2017 (obecnie na II roku studiów),
 • 2017/2018 (obecnie na I roku studiów),
 • 2018/2019,
 • 2019/2020,
 • 2020/2021.

1. Zaproszenie ma charakter otwarty.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację następujących praktyk zawodowych ponadprogramowych:

 • Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc – praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób.

3. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.

4. Instytucja opieki medycznej, placówka medyczna wyznaczy Opiekuna Praktyk odpowiedzialnego za Studentów odbywających praktyki zawodowe ponadprogramowe. Studenci będą podlegać bezpośrednio Opiekunowi Praktyk.

5. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej nazwę placówki medycznej, imię i nazwisko opiekuna praktyk, opis nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, cenę brutto za 40 godzin praktyk ponadprogramowych w zł, do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie co najmniej 3 palcówek medycznych i 3 Opiekunów Praktyk ponadprogramowych zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.

7. Wymiar czasu trwania praktyk ponadprogramowych dla jednej grupy, w ramach w/w tematyki wyniesie 40 godzin.

8. Praktyka w zależności od organizacji pracy w placówce może być realizowana w tygodniu, w soboty i niedziele, w okresie wakacji lub dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

II. Opiekun praktyk – wymagania zgodne z Programem Kształcenia:

Opiekunem Praktyk, mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie i aktualnie pracujący w placówce medycznej zgodnie z kierunkiem kształcenia wskazanym w zapytaniu oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

– Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub

– Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty, w co najmniej jednej dziedzinie:

 • Opieki długoterminowa i hospicjum domowe,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostaną wybrane trzy placówki medyczne, które wskażą trzech Opiekunów Praktyk o najniższej cenie brutto za 40 godzin praktyk ponadprogramowych, odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych ponadprogramowych praktyk zawodowych

IV. Termin i miejsce składania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.

2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie od 27 lutego do 06 marca 2018 roku do godziny 15:00 z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe praktyki ponadprogramowe nr 1/PWSZ/5.3/2018”.

3. Forma oferty

 • a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
 • b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

4. Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331

5. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

V. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

1. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

REKRUTACJA DO PROJEKTU

pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 19.02.2018 r. do dnia 26.02.2018 r. przyjmowane będą

dokumenty zgłoszeniowe w ramach następujących działań:

 • bezpłatnych wykładów dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z zakresu następujących tematów:
  • ·Opieka długoterminowa i/lub hospicjum,
  • ·Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • ·Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.
 • płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych,
 • płatnych ponadprogramowych praktyk zawodowych
  • ·Opieka długoterminowa lub hospicjum,
  • ·Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc.

Studenci I stopnia  Kierunku Pielęgniarstwo będący:

 1. Na I roku studiów (rok studiów 2017/2018)
 2. Na II roku studiów (rok studiów 2016/2017)
 3. Na III roku studiów (rok studiów 2015/2016)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem)  należy złożyć w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, w godzinach: 08:00 do 15:00, w Biurze Projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro po lewej stronie).

Regulamin praktyk oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn.”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

Dokumenty do pobrania po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie:

Zarządzenie 52/2017
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 52/2017

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Kontakt w sprawie rekrutacji: 424 29 42 w. 331 mgr inż. Justyna Szablak

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwa, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, a także Listy Rezerwowe ze wskazaniem numerów albumów Wnioskodawców.

– z rocznika 2015/2016 (obecnie na III roku studiów),

– z rocznika 2016/2017 (obecnie na II roku studiów)

Lista rankingowa i rezerwowa

Studenci z Listy Rezerwowej mogą otrzymać stypendium w trakcie roku akademickiego w przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium przez Stypendystów, którym przyznano stypendium na dany rok akademicki. W przypadku rezygnacji Stypendysty ze studiów przed rozpoczęciem wypłaty stypendium lub w jego trakcie, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z Listy Rezerwowej.

Wszyscy składający Wniosek o stypendium za wyniki w nauce proszeni są o odbiór pisemnej decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium, w dnach: od 15 lutego do 16 lutego 2018r, w Biurze projektu w Rektoracie (wejście A, I piętro po lewej stronie)  w godzinach pracy Rektoratu.

Osoby zakwalifikowane do wypłaty stypendium będą proszone o zgłoszenie się do Biura Projektu, w celu podpisania umowy z Uczelnią, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu Stypendialnego oraz o przedłożenie:

– Deklaracji uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 3 do Regulaminu Stypendialnego,

– Oświadczenia o ochronie danych osobowych – Załącznik nr 4 do Regulaminu Stypendialnego oraz numeru rachunku bankowego

Data podpisania umów ze Stypendystami będzie podana w terminie późniejszym.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Wnioskodawca niezadowolony z wyniku rozpoznania jego Wniosku może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium.

Kontakt w sprawie stypendium za wyniki w nauce: mgr inż. Justyna Szablak – Koordynator Projektu

Tel. 424 29 42 w. 331, e-mail: j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYKŁADY PONADPROGRAMOWE

Nr 2/PWSZ/5.3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 06 lutego 2018r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie wykładów ponadprogramowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje ponadprogramowe wykłady dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

I. Ponadprogramowe wykłady realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są dla studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa, przyjętych na studia w roku akademickim:

 • 2015/2016 (obecnie na III roku studiów),
 • 2016/2017 (obecnie na II roku studiów),
 • 2017/2018 (obecnie na I roku studiów),
 • 2018/2019,
 • 2019/2020,
 • 2020/2021.
 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację następujących wykładów ponadprogramowych:
  • Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – 5 h,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – 5 h,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc – 5 h.
 3. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.
 4. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej imię i nazwisko wykładowcy, CV, Plan Opisu Modułu Kształcenia ze wskazaniem efektów kształcenia, cenę brutto za jedną godzinę dydaktyczną (45 min) w zł do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie po 1 wykładowcy z danego tematu wykładu (ogółem 3 wykładowców) zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
 6. Wymiar czasu trwania wykładów ponadprogramowych dla jednej grupy, w ramach w/w tematyki wyniesie 5 godzin.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

II. Wykładowca – wymagania zgodne z Programem Kształcenia:

Wykładowcą, mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

 1. Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub
 2. Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie:
 • Opieki długoterminowa i hospicjum domowe,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostanie wybranych trzech wykonawców o najniższej cenie brutto za godzinę dydaktyczną, odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych wykładów ponadprogramowych.

IV. Termin i miejsce składania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.
 2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie od 07 do 14 lutego 2018 roku do godziny 15:00 z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe wykłady ponadprogramowe nr 2/PWSZ/5.3/2018.
 3. Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

 1. Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331
 2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

V. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

1. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

Nr 1/PWSZ/5.3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 06 lutego 2018r. zaprasza placówki medyczne do złożenia oferty odnośnie przyjęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo na praktyki zawodowe ponadprogramowe, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje m.in. ponadprogramowe praktyki zawodowe dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

I. Ponadprogramowe praktyki zawodowe realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są dla studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa, przyjętych na studia w roku akademickim:

 • 2015/2016 (obecnie na III roku studiów),
 • 2016/2017 (obecnie na II roku studiów),
 • 2017/2018 (obecnie na I roku studiów),
 • 2018/2019,
 • 2019/2020,
 • 2020/2021.

1. Zaproszenie ma charakter otwarty.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację następujących praktyk zawodowych ponadprogramowych:

 • Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc – praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób.

3. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.

4. Instytucja opieki medycznej, placówka medyczna wyznaczy Opiekuna Praktyk odpowiedzialnego za Studentów odbywających praktyki zawodowe ponadprogramowe. Studenci będą podlegać bezpośrednio Opiekunowi Praktyk.

5. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej nazwę placówki medycznej, imię i nazwisko opiekuna praktyk, opis nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, cenę brutto za 40 godzin praktyk ponadprogramowych w zł, do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie co najmniej 3 palcówek medycznych i 3 Opiekunów Praktyk ponadprogramowych zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.

7. Wymiar czasu trwania praktyk ponadprogramowych dla jednej grupy, w ramach w/w tematyki wyniesie 40 godzin.

8. Praktyka w zależności od organizacji pracy w placówce może być realizowana w tygodniu, w soboty i niedziele, w okresie wakacji lub dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

II. Opiekun praktyk – wymagania zgodne z Programem Kształcenia:

Opiekunem Praktyk, mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie i aktualnie pracujący w placówce medycznej zgodnie z kierunkiem kształcenia wskazanym w zapytaniu oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

– Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub

– Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty, w co najmniej jednej dziedzinie:

 • Opieki długoterminowa i hospicjum domowe,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostaną wybrane trzy placówki medyczne, które wskażą trzech Opiekunów Praktyk o najniższej cenie brutto za 40 godzin praktyk ponadprogramowych, odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych ponadprogramowych praktyk zawodowych

IV. Termin i miejsce składania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.

2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie od 07 do 14 lutego 2018 roku do godziny 15:00 z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe praktyki ponadprogramowe nr 1/PWSZ/5.3/2018”.

3. Forma oferty

 • a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
 • b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

4. Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331

5. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

V. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

1. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYKŁADY PONADPROGRAMOWE

Nr 2/PWSZ/5.3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 26 stycznia 2017r. zaprasza do złożenia oferty odnośnie wykładów ponadprogramowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje ponadprogramowe wykłady dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

I. Ponadprogramowe wykłady realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są dla studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa, przyjętych na studia w roku akademickim:

 • 2015/2016 (obecnie na III roku studiów),
 • 2016/2017 (obecnie na II roku studiów),
 • 2017/2018 (obecnie na I roku studiów),
 • 2018/2019,
 • 2019/2020,
 • 2020/2021.
 1. Zaproszenie ma charakter otwarty.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację następujących wykładów ponadprogramowych:
  • Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – 5 h,
  • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – 5 h,
  • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc – 5 h.
 3. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.
 4. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej imię i nazwisko wykładowcy, CV, Plan Opisu Modułu Kształcenia ze wskazaniem efektów kształcenia, cenę brutto za jedną godzinę dydaktyczną (45 min) w zł do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie po 1 wykładowcy z danego tematu wykładu (ogółem 3 wykładowców) zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.
 6. Wymiar czasu trwania wykładów ponadprogramowych dla jednej grupy, w ramach w/w tematyki wyniesie 5 godzin.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

II. Wykładowca – wymagania zgodne z Programem Kształcenia:

Wykładowcą, mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

 1. Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub
 2. Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie:
 • Opieki długoterminowa i hospicjum domowe,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostanie wybranych trzech wykonawców o najniższej cenie brutto za godzinę dydaktyczną, odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych wykładów ponadprogramowych.

IV. Termin i miejsce składania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.
 2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie do 02 lutego 2018 roku do godziny 15:00 z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe wykłady ponadprogramowe nr 2/PWSZ/5.3/2018.
 3. Forma oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,

b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

 1. Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331
 2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

V. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

1. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

 FORMULARZ OFERTOWY

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

Nr 1/PWSZ/5.3/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dniem 26 stycznia 2017r. zaprasza placówki medyczne do złożenia oferty odnośnie przyjęcia studentów kierunku Pielęgniarstwo na praktyki zawodowe ponadprogramowe, w ramach  projektu nr POWER.05.03.00-00-0045/17-00 „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie, w okresie od 01.09.2017 do 30.09.2023 obejmuje m.in. ponadprogramowe praktyki zawodowe dla studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwa,

I. Ponadprogramowe praktyki zawodowe realizowane będą w terminach ustalonych indywidualnie z Uczelnią i skierowane są dla studentów  I stopnia kierunku pielęgniarstwa, przyjętych na studia w roku akademickim:

 • 2015/2016 (obecnie na III roku studiów),
 • 2016/2017 (obecnie na II roku studiów),
 • 2017/2018 (obecnie na I roku studiów),
 • 2018/2019,
 • 2019/2020,
 • 2020/2021.

1. Zaproszenie ma charakter otwarty.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu przewiduje realizację następujących praktyk zawodowych ponadprogramowych:

 • Opieka długoterminowa i hospicjum domowe – praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc – praktyka zawodowa 40 h dla 6 osób.

3. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Załącznik nr 1.

4. Instytucja opieki medycznej, placówka medyczna wyznaczy Opiekuna Praktyk odpowiedzialnego za Studentów odbywających praktyki zawodowe ponadprogramowe. Studenci będą podlegać bezpośrednio Opiekunowi Praktyk.

5. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej nazwę placówki medycznej, imię i nazwisko opiekuna praktyk, opis nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, cenę brutto za 40 godzin praktyk ponadprogramowych w zł, do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie co najmniej 3 palcówek medycznych i 3 Opiekunów Praktyk ponadprogramowych zgodnie z zasadą konkurencyjności i przejrzystości.

7. Wymiar czasu trwania praktyk ponadprogramowych dla jednej grupy, w ramach w/w tematyki wyniesie 40 godzin.

8. Praktyka w zależności od organizacji pracy w placówce może być realizowana w tygodniu, w soboty i niedziele, w okresie wakacji lub dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu Justyna Szablak j.szablak@pwsz-gniezno.edu.pl

II. Opiekun praktyk – wymagania zgodne z Programem Kształcenia:

Opiekunem Praktyk, mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie i aktualnie pracujący w placówce medycznej zgodnie z kierunkiem kształcenia wskazanym w zapytaniu oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:

– Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub

– Posiadają tytuł licencjata pielęgniarstwa i specjalisty, w co najmniej jednej dziedzinie:

 • Opieki długoterminowa i hospicjum domowe,
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne,
 • Onkologia, pielęgniarstwo onkologiczne i choroby nowotworowe płuc

III. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Na podstawie złożonych ofert będzie sporządzony protokół, z którego zostaną wybrane trzy placówki medyczne, które wskażą trzech Opiekunów Praktyk o najniższej cenie brutto za 40 godzin praktyk ponadprogramowych, odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych ponadprogramowych praktyk zawodowych

IV. Termin i miejsce składania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.

2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy składać w terminie do 02 lutego 2018 roku do godziny 15:00 z opisem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowepraktyki ponadprogramowe nr 1/PWSZ/5.3/2018”.

3. Forma oferty

 • a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
 • b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • c) Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

4. Osobą do kontaktów jest pani Justyna Szablak tel. 61 424 29 42 w. 331

5. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Dz. U. 2011 r., Nr 117, poz. 1054 z późn. zm.).

V. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

1. Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę,

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

REKRUTACJA NA STYPENDIUM

w ramach projektu pn. ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach od 11.12.2017 r. do dnia 18.12.2017 przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe

na stypendia za najlepsze wyniki w nauce

Studenci I stopnia Kierunku Pielęgniarstwo będący:

 • 1. Na II roku studiów (rok studiów 2016 – 2017),
 • 2. Na III roku studiów (rok studiów 2015 – 2016)

Stypendium w wysokości 500,00 PLN

(przeznaczone dla maksymalnie 50% studentów biorących udział w Projekcie z danego rocznika, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin stypendialny 
Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium w wersji papierowej (wypełnione wszystkie pola, podpisany własnoręcznym podpisem)  należy złożyć w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, W Biurze Projektu, w godzinach: 08:00 do 15:00.

Dokumenty do pobrania po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie:

Załącznik nr 3 – Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
Załącznik nr 4 – Oświadczenia o ochronie danych osobowych,
Załącznik nr 5 – Wzór umowy o realizację i finansowanie stypendium dla Stypendysty.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

424 29 42 w. 331

mgr inż. Justyna Szablak – Koordynator Projektu

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


01

Informacja odnośnie projektu


Harmonogram realizacji projektu 2017/2018

Nazwa910111212345678
Zadanie 1 – Opracowanie Programu Rozwojowego Studiów Pielęgniarskich            
Etap I – Opracowanie Programu Rozwojowego Studiów Pielęgniarskich na lata 2017 -2023            
Zadanie 2 – Wdrożenie Programu Rozwojowego Studiów Pielęgniarskich            
Etap I – Opracowanie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Projektowych            
Etap II – Wdrożenie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Projektowych            
Etap III – Realizacja dodatkowych zajęć wykładowych wprowadzających do ponadprogramowych zajęć praktycznych      II i III rok 10.03.I rok 7.04    
Etap IV – Realizacja przez studentów płatnych programowych zajęć praktycznych            
Etap V – Realizacja ponadprogramowych zajęć praktycznych            
Rok I       25.04.2018
15.05.2018
16.05.2018
22.05.2018
24.05.2018
   
Rok II      24.03.2018r.
07.04.2018r.
14.04.2018r.
21.04.2018r.
    
Rok III       07.04.2018
14.04.2018
21.04.2018
    
Etap VI – Realizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej